Ръководител: проф. дпсн Людмил Кръстев


Кабинет 306, Учебен корпус 1
e-mail: iris@swu.bg

Секретар
Гергана Ангелова
кабинет 349 Учебен корпус 1
тел: +359-73-588 514
e-mail: gerian@swu.bg

Катедрен ECTS координатор
проф. д-р Станислава Стоянова
кабинет 305 Учебен корпус 1
Тел./Факс: +359-73-588 378
е-маил: avka@swu.bg

Катедра "Психология" осигурява обучението по бакалавърските и магистърските програми на специалност "Психология" и е част от структурата на Философския факултет на ЮЗУ. Академичният състав на катедрата включва общо 15 щатни преподаватели, които притежават необходимия профил и квалификация за обезпечаване на качествено обучение на студентите от специалност Психология. Преподавателите от Катедра "Психология" са ангажирани и с курсове в специалности от други факултети.

Целта на обучение е да осигури научна и практическа подготовка на студентите в областта на съвременната теория и практика на Психологията. Образователната програма в курса на обучение осигурява професионална компетентност на студентите в широк периметър за практическа реализация.

Глобалната цел на обучението по специалност "Психология" е свърза­на с подготовка на висококвалифицирани специалисти на равнището на световната психологическа наука и практика, можещи и желаещи да оказват психологическа помощ в различни области на живота. Съобразно променените изисквания на пазарната икономика в стра­ната е проектиран и професионалния облик на завършващите спе­циал­ност "Психология" студенти.

Материално-техническата база на катедра Психология отговаря на всички съвременни изисквания за обезпечаване на високо ниво както на обучението и практическата подготовка на студентите, така и на научноизследователската дейност на преподаватели и студенти. Катедра Психология разполага с модерен лабораторен комплекс, който включва компютризирани методики и апарати ("Vienna test-system"; "Biofeedback", Детерминатор, Полидисплей и др.).

Научно-изследователска дейност на преподавателския състав

Според групирането на психологическите науки в света, научно - изследователската дейност на катедра Психология, се осъществява в няколко насоки:

  • когнитивни психологически науки
    • психология на личността
  • социална психология
    • превантивна психология
  • трудова психология

Написаните от хабилитираните преподаватели монографии са включени в библиографските списъци на съответните учебни дисциплини, и отразени чрез няколко теми за конспектиране в учебните програми.

Последна промяна: 2018-10-08