Ръководител: проф. д.н. Валентина Миленкова

Кабинет 351, Учебен корпус 1
e-mail:
vmilenkova@swu.bg

Секретар
Гергана Ангелова
кабинет 349 Учебен корпус 1
тел: +359-73-588 514
e-mail: gerian@swu.bg

Катедрен ECTS координатор
доц д-р Марио Маринов
кабинет 350  Учебен корпус 1
e-mail: mario_marinov@swu.bg

Катедра "Социология" е в състава на Философски факултет и се състои от 9 щатни преподаватели, от които 2 професори доктори на социологическите науки, 2 доценти доктори, 4 главни асистенти доктори и 1 асистент доктор.

Обучението  по специалността  се осъществява в рамките на Философски факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски" и се провежда от катедра "Социология". Специалността осигурява редовно и задочно обучение (4 години) в бакалавърска степен и възможност за продължаване в три магистърски програми (Социология и антропология на религията, Социологически изследвания и политически маркетинг, Социален мениджмънт и публични комуникации)  и  и докторска програма по социология.

Студентите получават основни познания по широк кръг социологически дисциплини като: въведение в социологията, социология на религията, социология на образованието, социология на комуникациите, социология на политиката, история на социологията,  качествени методи, количествени методи, социология на традиционните и модерните общества, социална психология, социология на стратификацията и неравенствата, изследвания на маркетинга и рекламата, социология на културата, социология на правото, социална статистика, нови религиозни движения, политически маркетинг, социология на пола и др.

Освен традиционните лекционни курсове и семинари, дискусии, интерактивни методи на преподаване, акцентът попада и върху практически знания, участие в емпирични изследвания, компютърно обучение, обработка и анализ на данни. Специфичното за обучението по социология е въвеждането на летен социологически стаж в края на третата учебна година.

Преподавателският екип към катедрата е съставен от висококвалифицирани учени, които са специализирали във водещи  научни центрове, между които Университета в Лунд, Университета на Калифорния в Санта Барбара, Централноевропейския университет, London School of Economics, Залцбургския глобален семинар, Университета в Кьолн и др. В рамките на Програма "Еразъм Плюс" преподаватели и студенти от катедра "Социология" активно участват в международен студентски и преподавателски обмен.

Преподавателите от катедра "Социология" имат значими публикации, както и богат опит в провеждането на емпирични социологически изследвания.

Научно-изследователската дейност на катедрата е свързана и с провеждането научни конференции, докладите от които се  публикуват в специални сборници. Активно се работи и за включването на студенти в семинари, кръгли маси и различни проекти.

Към катедрата е създадена Лаборатория за социологически изследвания и Международен академичен семинар "Медии и образование".

Желаещите студенти, могат да получат допълнителна учителска правоспособност, паралелно с основното си обучение или в курс за следдипломна квалификация.

Последна промяна: 2018-10-08