Ръководител: проф. д.н. Валентина Миленкова
Кабинет 351, Учебен корпус 1
e-mail:
vmilenkova@swu.bg
Приемно време:
понеделник:
08.30 -  09.15; 12.30 - 13.15; четвъртък: 11.30 -  13.15

Секретар
Гергана Ангелова
кабинет 349 Учебен корпус 1
тел: +359-73-588 514
e-mail: gerian@swu.bg

Катедрен ECTS координатор
гл. ас. д-р Марио Маринов
кабинет 350  Учебен корпус 1
e-mail: mario_marinov@swu.bg

Катедра "Социология" е в състава на Философски факултет и се състои от 10 щатни преподаватели, от които 1 професор доктор на социологическите науки, 1 доцент доктор на социологическите науки, 2 доценти доктори, 5 главни асистенти доктори и 1 асистент.

Обучението  по специалността  се осъществява в рамките на Философски факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски" и се провежда от катедра "Социология". Специалността осигурява редовно и задочно обучение (4 години) в бакалавърска степен и възможност за продължаване в няколко магистърски програми.

Студентите получават основни познания по широк кръг социологически дисциплини като: въведение в социологията, социология на религията, история на социологията,  качествени методи, количествени методи, социална статистика, социология на политиката, социология на културата, социология на образованието, политически маркетинг, икономическа социология, етносоциология, социална психология, социология на стратификацията и неравенствата, изследвания на маркетинга и рекламата, социология на правото, социология на традиционните и модерните общества, нови религиозни движения, социология на пола и др.

Освен традиционните лекционни курсове и семинари, дискусии, интерактивни методи на преподаване, акцентът попада и върху практически знания, участие в емпирични изследвания, компютърно обучение, обработка и анализ на данни. Специфичното за обучението по социология е въвеждането на летен социологически стаж в края на третата учебна година.

Преподавателският екип към катедрата е съставен от висококвалифицирани учени, които са специализирали във водещи  научни центрове, между които Университета в Лунд, Университета на Калифорния в Санта Барбара, Централноевропейския университет, London School of Economics, Залцбургския глобален семинар, Университета в Кьолн и др. В рамките на Програма "Еразъм Плюс" преподаватели и студенти от катедра "Социология" активно участват в международен студентски и преподавателски обмен.

Преподавателите от катедра "Социология" имат значими публикации, както и богат опит в провеждането на емпирични социологически изследвания.

Научно-изследователската дейност на катедрата е свързана и с провеждането научни конференции, докладите от които се  публикуват в специални сборници. Активно се работи и за включването на студенти в семинари, кръгли маси и различни проекти.

Към катедрата е създадена Лаборатория за социологически изследвания и Международен академичен семинар "Медии и образование".

Желаещите студенти, могат да получат допълнителна учителска правоспособност, паралелно с основното си обучение или в курс за следдипломна квалификация.

Последна промяна: 2018-01-30