Линк към сайт на факултета.

Факултет  "Обществено здраве и спорт" е създаден с Решение на Министерския съвет от 21.05.2009 г.  на основание  чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за висшето образование.

Преобразуван във Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" с  Решение  на 43-то Народно събрание на 8 юли 2015 г.  на основание  чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование със следната структурата:

 • Катедра  "Здравни грижи"
 • Катедра  "Кинезитерапия"
 • Катедра  "Логопедия"
 • Катедра  "Медико-социални науки"
 • Катедра  "Спорт"

Във факултета се провежда обучение по специалности в следните акредитирани професионални направления:

Професионално направление 7.6. Спорт

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

 • Специалност "Спорт"

Образователно-квалификационна степен "Магистър"

 • Адаптирана спортна дейност и физическа активност

Професионално направление 7.5. Здравни грижи

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

 • Специалност "Акушерка"
 • Специалност "Медицинска сестра"

Професионално направление 7.4. Обществено здраве

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

 • Специалност "Кинезитерапия"
 • Специалност "Логопедия"

Образователно-квалификационна степен "Магистър"

 • Кинезиология
 • Спортна кинезиология
 • Логопедичен мениджмънт при гласови и плавностни  нарушения
 • Слухово-речева терапия след кохлеарна имплантация
 • Клинична логопедия
 • Логопедия - за неспециалисти

Образователно-научна степен "Доктор"

 • Докторска програма  "Логопедия"
 • Докторска програма  "Кинезитерапия"

Професионално направление 3.4. Социални дейности

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

 • Специалност "Социални дейности"

Образователно-квалификационна степен "Магистър"

 • Социални дейности
 • Психо-социална рехабилитация
 • Социално посредничество
 • Социална подкрепа
 • Социална работа при социално-значими заболявания
 • Социални дейности  - за неспециалисти
 • Психосоциална рехабилитация - за неспециалисти
 • Социално посредничество - за неспециалисти
 • Социална подкрепа -  за неспециалисти
 • Социална работа при социално-значими заболявания - за неспециалисти
 • Социални дейности за придобили ОКС "професионален бакалавър"

Образователно-научна степен "Доктор"

Докторска програма "Организация и управление на социалните дейности"

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

Образователно-квалификационна степен "Магистър"

 • Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици
 • Спортна анимация
 • Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици -  за неспециалисти
 • Спортна анимация - за неспециалисти

Със създаването на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" се осъществи една съвременна идея за обучение на студенти, както и провеждане на научни изследвания в области от изключително важно значение за съвременното общество.

Последна промяна: 2018-02-14