Как да ползвате услугите на Кариерния център?

 • Регистрирайте се като студент, работодател, докторант;
 • Информирайте се и се консултирайте с експертите;
 • Посетете Университетския кариерен център и се обърнете за съдействие към специалистите по кариерно и професионално ориентиране.

Услугите, предлагани от Кариерния център са безплатни за всички студенти на университета!

Всеки може да изгради своята кариера по смислен и удовлетворяващ го начин.

За да започнете сега, направете своя информиран избор, защото добрият избор е начало на Вашата кариера.

 

Мисията на Университетския център за кариерно развитие е:

 • Да предоставя ефективни услуги, свързани с подпомагане, подготвяне и подобряване на професионалната реализация на студентите на ЮЗУ "Неофит Рилски", кариерното им ориентиране и развитие;
 • Да осъществява взаимодействие между университета и бизнеса в лицето на висококвалифицирани млади специалисти и работодатели;
 • Да създава и поддържа тясна връзка между академичната общност, студентите и бизнеса.

Целите на Центъра са:

 • Да предоставя качествени услуги, свързани с кариерното ориентиране, информиране и развитие на студентите на ЮЗУ "Неофит Рилски";
 • Да улеснява професионална реализация на студентите и да увеличи броя на студентите, успешно реализирали се на трудовия пазар;
 • Да осъществява връзки с пазара на труда;
 • Да подпомага бизнеса в намирането на висококвалифицирани кадри.

Основните услуги, които Центърът за кариерно развитие осъществява са насочени към студентите и към работодателите.

Какви услуги предлагаме на студентите?

 • Онлайн регистрация на студенти, желаещи да ползват услугите на Университетския кариерен център;
 • Консултиране за успешно представяне пред работодателя;
 • Информиране за свободните стажантски и работни позиции, както и за работодателите, които ги разкриват;
 • Ориентиране в тенденциите на пазара на труда, възможностите за кариерно развитие и за продължаване на образованието;
 • Съдействие на студентите и работодателите при организиране и провеждане на успешни стажантски програми;
 • Съдействие при подготовка на документи за кандидатстване и при явяване на интервю за работа;
 • Семинари за придобиване на практическите умения;
 • Участие във фирмени представяния пред студенти;
 • Обратна връзка след назначение.

Какви услуги предлагаме на работодателите?

 • Онлайн регистрация на работодателите, желаещи да ползват услугите на Университетския кариерен център;
 • Организиране на фирмени презентации на работодатели, които им дават възможност да представят пред студентите дейността си и начините за професионална реализация;
 • Организиране на кариерен форум "Дни на кариерата", където работодателите имат възможност да представят своите стажантски позиции и свободни работни места;
 • Осигуряване на директна връзка със студенти, търсещи работа и стаж;
 • Подпомагане процеса на подбор;
 • Оказване на съдействие при разработване и провеждане на стажантски програми и представянето им пред студентите.

 

История на Центъра

Университетският център за кариерно развитие към Югозападния  университет "Неофит Рилски" в Благоевград е създаден в рамките на Националната програма за студентски стажове по Проект "Пазар на труда" на Американската агенция за международно развитие /ААМР/ и JobTiger.bg. Той стартира дейността си през месец март 2006 г. заедно с новоизградените центрове на още 12 български университета.  През 2007 г. Югозападният университет за първи път се включва в кариерния форум за студентски стаж и кариера - "Кариери - 2007". В ежегодните кариерни издания, организирани от JobTiger и прераснали в Национални кариерни дни се включва и нашият университет (2008 г. - 2009 г.). През месеците май и юни 2009 година екип от студенти - Мила Сукалинска и Люпчо Христов, със съдействието на доц. д-р Иво Дамянов разработва сайта на Центъра за кариерно развитие (career.swu.bg). Същият  дава възможност на работодателите да се регистрират, да публикуват обяви, да осъществяват подбор, а на студентите - да бъдат информирани по отношение на работни и стажантски позиции, да кандидатстват за свободните позиции.

Уеб сайтът на Кариерния център предоставя своите услуги от 7 юли 2009 година. От стартирането на сайта само в летните месеци в него са се регистрирали стотици студенти, реално търсещи работа и стаж, а в първите седмици  на новата учебна година броят на регистриралите се увеличава като през септември 2011 г. са вече 1500, а през 2014 г. нараства до 5000.  Промени в съдържанието на сайта са извършвани през 2011 и 2012 г.

Динамиката на времето, в което живеем, налага оптимални решения, свързани с кариерното консултиране, професионално информиране и администриране на сайта, което наложи преструктуриране на информационната платформа,  добавяне на нови секции и създаването на нов уеб сайт на Кариерния център. Новият сайт е разработен през 2015 г. и дарен от бившия възпитаник на Югозападния университет д-р по право - Владислав Кръстев. Новата система се администрира от щатен сътрудник на центъра и поддържа от д-р Кръстев  като са добавени нови секции: Новини/Събития, Бюлетини, Филми, Електронен визитник, Анкети. В платформата са интегрирани:

Информационна карта за завършващи студенти;

Анкетни карти за реализация на кадрите на Югозападния университет на български и английски език, които са идентични, предназначени за български и чуждестранни студенти;

Анкетна карта по проект "Студентски практики";

Анкетна карта по проект "Студентски практики- Фаза 1";

Анкетна карта за работодатели;

Анкетна карта за реализация на докторанти;

 

Центърът за кариерно развитие при Югозападния университет "Неофит Рилски" има изградена система за периодично събиране и съхраняване на данни за професионалната реализация на завършилите студенти.

Чрез сайта Университетският център за кариерно развитие информира студентите и работодателите за предстоящи събития, за стажантски и работни позиции; консултира потребителите като предоставя безплатни информационни и интерактивни услуги за:

 • търсещи работа лица;
 • работодатели;
 • докторанти;
 • лицензирани организации за професионални обучения, курсове и семинари;
 • специалисти от различни области в сферата на пазара на труда и др.
Последна промяна: 2018-02-12