EBSCO EbscoHost Academic Search е най-богатата пълнотекстова академична колекция, съдържаща над 11000 списания в пълен текст, като 6200 от тях са индексирани в Scopus и Web of Science. Комбинацията от академични периодични издания, доклади, книги и видео материали отговаря на потребностите на научната общност в почти всички области на познанието - от астрономия, антропология, биомедицина, технически науки, здравеопазване и право до математика, фармакология, зоология и мн. др.
EastView

Russian Social Science & Humanities Journals Online - http://dlib.eastview.com

Пълнотекстова рускоезична онлайн база данни с универсален обхват, която включва глави от книги, студии от серийни издания и статии от литературата, изкуството, социалните и приложните науки от Русия и Евразия. Достъпът е отворен от 30 май 2018г. до 30 май 2019 г

ProQuest

www.proquest.com - ProQuest е платформа, която е представена с две бази от данни:

Alexander Street https://alexanderstreet.com Академично видео онлайн

Читателят може да избере видеозаписи от 4 бази от данни:

Border and Migration Studies Online - Над 100 000 страници текст, 175 часа видео и 1000 изображения разкриват теми като трафик на хора, гранични спорове, нелегална миграция, миграция по море, гранични престъпления и др. с териториален обхват не само САЩ, Мексико, Африка, но и Източна Европа (вкл. България и останалите балкански страни), Турция, Сирия, Афганистан, Ирак, Йордания, Палестина.

Twentieth Century Religious Thought. Vol. I: Christianity - Създадена с мисълта да служи за научна и изследователска работа, колекцията съчетава оригиналните материали с допълнителни ресурси, като коментари, тълкувания на текстовете. Тези 150 000 страници тектове дават изключителната възможност да се достигне до различните идеи, оформили разбирането за християнството във времето.

Twentieth Century Religious Thought. Vol. II: Islam - В него са включени информационни ресурси, засягащи темата за исляма както от теологическа така и от научна гледна точка.

Social Theory - Това e интердисциплинарна колекция, която намира приложение и в изучаването на политика, икономика, история, философия, психология, антропология, религия и литература.

Sciencedirect ScienceDirect е пълнотекстова база данни, която съдържа над 2000 списания от областите: Физически и инженерни науки; Науки за живота; Здравеопазване; Социални науки и хуманитаристика

Scopus

Scopus е най-голямата база данни съдържаща реферати, цитирания и качествени уеб ресурси. Снабдена е с интелигентни инструменти за провеждане на търсене, проследяване и анализ на научната информация, което я прави незаменим помощник в работния процес на изследователите. Scopus Ви предлага над 21 000 научни издания на повече от 5 000 издатели.

ISI Web Of Science

ISI Web of Knowledge - Web of Science: достъп до световната водеща научна литература в областта на естествените, социалните науки, изкуство и хуманитаристика, както и подложените на информационен анализ доклади от научни форуми.
Gabi CABI - Най-пълната в тематично отношение и най-голяма в света база данни в областта на приложните науки за живота: селско стопанство, екология и науки за околната среда, ветеринарна медицина, обществено здравеопазване, приложна икономика, науки за храните и хранене, почвознание, и пр. С над 7,5 милиона документа от 1973 г. насам. Актуализира се ежеседмично
Brill Brillonline колекциите обхващат над 175 000 библиотечни материала с книжни раздели, студии и статии от областта на хуманитаристиката, международното право и биологията. Свободният достъп до публикациите е регламентиран за нашите читатели. За повече информация се обърнете към служителите на библиотеката.
Oxford Journals Academic Оксфорд Академик публикува повече от 200 списания от името на научни дружества по целия свят със свободен достъп.
IDES Списание ИДЕС е прoфесионално издание на Института на дипломираните експерт-счетоводители, ориентирано към практико-приложна тематика в областта на счетоводната, одиторска и данъчна практика. Списанието е индексирано и реферирано в EBSCO и Google Scholar.
Последна промяна: 2018-06-18