Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград, на база сключено споразумение с Тракийския университет - ДИПКУ Стара Загора ще извършва прием на документи за придобиване на професионално-квалификационна степен от учители от 01 юни 2018 г. до 20 юли 2018 г.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Диплома за завършено висше образование - ксерокопие  на дипломата и приложението, и оригинал за справка;
  3. Документ за присъдена или придобита професионална квалификация "учител" с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист;
  4. Документ, удостоверяващ присъдени или признати квалификационни кредити;
  5. Документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен (не важи за V ПКС);
  6. Препис-извлечение от трудовата книжка - следва да бъде оформено като официален документ - с изходящ номер, подпис на лицето, изготвило документа, и на работодателя и печат. В него задължително следва да са посочени точно заеманите от кандидата педагогически длъжности и неговият педагогически стаж;
  7. Декларация, че към момента на подаване на документите, кандидатът няма наложено или незаличено дисциплинарно наказание съгласно чл. 56 (2), т. 3 от Наредбата;
  8. Документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 58, ал. 2 при кандидатстване за пета професионално-квалификационна степен;
  9. Снимка, надписана с трите имена (3,5/4,5 см);
  10. Ксерокопие на документ за платена такса.

Всички дипломи и свидетелства се представят в ксерокопие и оригинал за справка!

Кандидатите за ВТОРА ПКС представят писмената разработка (минимум 30 стандартни машинописни страници) в един екземпляр, а тези за ПЪРВА ПКС (минимум 60 стандартни машинописни страници) - в два екземпляра, заедно с публикациите по темата (за предпочитане - ксерокопия: титулна страница на списанието, съдържанието и страниците, на които е публикувана статията).

Кандидатите за придобиване на професионално-квалификационни степени заплащат следните парични вноски:

1.Такса за административно обслужване - 30.00 лв.

2. За процедура за придобиване на професионално-квалификационни степени, както следва:

№ по ред

Професионално-квалификационна степен

Характеристика на процедурата

Такса

1.

пета

устен изпит

40.00 лв.

2.

четвърта

писмен изпит

70.00 лв.

3.

трета

по документи

20.00 лв.

4.

втора

Защита на писмена разработка

70.00 лв.

5.

първа

Защита на писмена разработка

90.00 лв.

 

3. Такса за явяване на изпит за ПКС - 35.00 лв. Таксата се внася през месец септември.

4. Такса за издаване на свидетелство за придобита ПКС - 42.00 лв.  Таксата се заплаща след успешна защита.

Информация за необходимите документи, инструкции и указания за подготовката и попълване на документите може да намерите в секции "Формуляри" и "Инструкции за кандидатите".

Документи ще се приемат в стая 103 на Ректора.
Телефон за връзка 073/588 595, моб.тел.  089 345 9218,
e-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg

Последна промяна: 2018-02-09