Теория на възпитанието и дидактика

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

Анотация

Програмата има за цел да въведе бъдещите изследователи на теорията за развитието и изследванията на децата, юношите и възрастните. С нея се цели да се даде възможност на докторантите да приложат на практика научната теория в сферата на образованието, културното многообразие, физическо и психическо развитие, грамотността, академичните постижения, познавателния процес, насърчаването и развитието на междуличностните и междугруповите отношения, превенцията на риска в живота на децата и юношите, мозъчните процеси в обучението, емоционалното, моралното и когнитивното развитие. Докторантите имат възможност да представят емпирични доказателства за езиковото развитие, когнитивното развитие, социално и нравствено развитие и културните различия, които активно да защитят в дисертационната си разработка.