Педагогическа и възрастова психология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Обучението в образователната и научна степен доктор по "Педагогическа и възрастова психология", се базира на научния потенциал на преподавателския състав в катедра Психология. Програмата има за цел да въведе бъдещите изследователи на теорията за развитието и изследванията на децата, юношите и възрастните. С нея се цели да се даде възможност на докторантите да приложат на практика научната теория в сферата на образованието, културното многообразие, физическо и психическо развитие, грамотността, академичните постижения, познавателния процес, насърчаването и развитието на междуличностните и междугруповите отношения, превенцията на риска в живота на децата и юношите, мозъчните процеси в обучението, емоционалното, моралното и когнитивното развитие. Докторантите имат възможност да представят емпирични доказателства за езиковото развитие, когнитивното развитие, социално и нравствено развитие и културните различия, които активно да защитят в дисертационната си разработка.