Приложение на новите информционни технологии в PR

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ.

Анотация

Съвременното общество се характеризира с особена динамика на процесите, протичащи в социалната, политическата и културната сфери. Един от основните катализатори са новите информационни технологии. Те са в основата на създаване на нови системи за производство, комуникация и взаимодействие. Широкото приложение на новите информационни технологии във всички сфери на научното знание, в различни професионални и институционални дейности, в социалния живот ги превръща в инструмент за иновации.

Докторската програма "Приложение на новите информационни технологии в PR" има за цел непосредственото обвързване на научната теория с конкретните потребности на практиката в областта на обществените комуникации, чрез подготвяне на висококвалифицирани и с научен потенциал кадри, формиране на отговорни, инициативни, творчески мислещи личности, способни: да създават и интерпретират нови знания, обвързани с онлайн средата и комуникационните възможности, които тя предлага; да взимат адекватни решения в сложна и непредвидима информационна среда; да разбират и прилагат съвременните научни постижения в професионалната практика.

В общество на знанието процесът на непрекъснатото и продължаващо образование е важно условие за повишаване на квалификацията и конкурентоспособността на отделния индивид, за постигане високи нива на заетост и производителност, за реализиране на интелигентен и устойчив растеж на икономиката. Развитието на човешкия капитал играе ключова роля за постигане на конкурентна икономика и съвременно общество, основано на знания.

Подготовката на докторантите в програмата дава възможност за професионална реализация като преподаватели и изследователи в университети, висши експерти в държавните институции, висококвалифицирани кадри в мениджмънта на организациите и в организацията и управлението на комуникационния процес чрез новите медии.

 

 

Компетенции на завършилите програмата:

В процеса на обучение докторантът:

  • Усвоява методиката на научните изследвания и нейното прилагане през призмата на конкретния научнопрактически проблем.
  • Прилага методи за научни изследвания в областта на комуникациите.
  • Използва специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи.
  • Разширява и изменя реално съществуващи знания в областта на комуникациите, както и на нейните взаимодействия с други гранични научни области.
  • Придобива знания с най-висока степен на сложност и извършва оригинални научни изследвания.
  • Изгражда самостоятелно творческо мислене и способности за съставяне, проектиране и изпълнение на изследователски процес с научна устойчивост.

След завършване на обучението докторантът притежава компетенции за:

  • Систематично усвояване и разбиране на значителен обем знания от съвременна гледна точка или от областта на професионалния практикум.
  • Продължаване на изследванията в чиста или приложна наука на все по-сложни равнища, като допринася за развитието на нови техники, идеи или подходи.
  • Решаване и преодоляване на критични проблеми в областта на проучването и/или нововъведенията, подобряване стандартните модели и подходи, развиване иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии.
  • Постигане нови знания чрез създаване, анализиране и разширяване на обхвата на досега познатата научна област.

 

 

Учебен план

/съдържа дисциплина, форма на оценяване, преподавател/

1. Методология на научните изследвания - изпит, доц. д-р Траян Попкочев;

2. Онлайн инструменти за PR - изпит, доц. д-р Славянка Ангелова;

3. Специализиран чужд език (за чужди граждани - Български език) - изпит, комисия;

4. Избираема дисциплина от 1-ва група:

-          Приложна статистика - методика и технологии - изпит, доц. д-р Елена Каращранова;

-          Правна закрила на авторското право и сродните му права - изпит, доц. д-р Манол Станин;

-          Изследователски методи в областта на комуникациите - изпит, доц. д-р Румяна Модева;

5. Избираема дисциплина от 2-ра група:

-          Педагогика на висшето образование - изпит, проф. Добринка Тодорина;

-          Стилистика на научния текст - изпит, доц. д-р Иван Газдов;

-          Макро PR кампании - изпит, доц. д-р Димитрина Стефанова;

-          Култура на виртуалното пространство - изпит, доц. д-р Владимир Дулов.

 

Дипломиране:

Полагане на изпити

По време на обучението докторантите държат изпити по Методология на научните изследвания, Специални видове PR, Специализиран чужд език (за чужди граждани - Български език) и по две избираеми дисциплини.

Защита на докторска дисертация

Обучението за придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР" завършва със защита на дисертационен труд пред пет членно научно жури, определено със заповед на Ректора. За успешно защитена се смята дисертация, получила на защитата най-малко три положителни оценки, като всеки член от журито публично обявява своята оценка.