Регионално развитие

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Магистърската програма осигурява  подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на регионалното развитие и управление на административно-териториалните единици.

Учебният план осигурява задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка чрез надграждане на знания и умения върху базовата подготовка на студентите, получена в курса на обучение за придобиване на ОКС "бакалавър". Поставя се акцент върху повишаването на професионалната компетентност и формирането на умения за изпълняване на задачи, свързани с развитието на дадена територия, както и върху  възможностите за изява на творческите способности за експертна дейност в тази насока.

Обучението се осъществява в три семестъра. Учебното съдържание е структурирано в 2 блока - задължителни и 19 броя избираеми дисциплини. Изучават се 8 броя задължителни и 8 броя избираеми дисциплини. Избираемите дисциплини са обособени в 3 модула (по един за всеки семестър), като студентите избират по три от предложените дисциплини в първи и втори модули, и две дисциплини от трети модул.

Обучението завършва със защита на дипломна работа.

Магистърската програма със специализация "Регионално развитие" осигурява широки възможности за професионална реализация:

-         в държавни учреждения, международни и неправителствени организации (експерти по регионално развитие);

-         в административно-териториалното управление на страната (областни и общински администрации при провеждането на регионалната политика);

-         като експерти при разработването на общински, областни стратегии, планове и програми за регионално развитие, планове на райони за планиране и т.н.

-         в изследователски центрове, осъществяващи регионално планиране, геополитически анализи и прогнози;

-         във висши училища, научноизследователски, проектантски и консултативни центрове, осъществяващи геополитически анализи, прогнози, проучвания и др.