Маркетинг и реклама в модния дизайн

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

Анотация

Основната цел на магистърската програма "Маркетинг и реклама в модния дизайн" да даде познания на студентите в областта на маркетинга и рекламния дизайн в облеклото и текстила.

В процеса на обучение студентите се запознават
с основните художествено-естетически, технологични, икономически и правни аспекти при проектирането и внедряването на облекло и площни текстилни изделия.

В тази степен на обучение студентите задълбочават и разширяват още познанията си за приложната графика и рекламен дизайн. Усвояват компютърни технологии за визуална реклама, художествени средства и закономерности за проектиране и технологична изработка на облеклото.

Паралелно с теоретичната подготовка магистърската степен на обучение позволява да се усъвършенстват и развиват художествено-творческите умения и способности за проектиране и конструиране на облекло и текстилни площни изделия, увеличават се художествените и организационни умения за провеждане на успешни рекламни кампании в областта на модния дизайн, фирмената реклама и рекламата на площни текстилни изделия.

Тази подготовка ще им даде възможност да се реализират като: художници в областта на рекламния и графичен дизайн на модата; художници проектанти на облекло и аксесоари към облеклото, като художници по рекламата към рекламни фирми и агенции.

По време на обучението си студентите получават теоретична и практическа подготовка по история на изкуството и облеклото, усвояват основните изобразителни средства и техники от областта на изящното и приложно изкуство, запознават се с теорията на формоизграждането и композицията. Акцентът в обучението е насочен към придобиване на общотеоретична и практическа подготовка по моден дизайн, поради което е отделено съществено внимание на спецификата и особеностите на проектирането и конструирането на съвременно облекло, десенирането и художествената обработка на материалите, рекламата и маркетинга на облеклото и текстила.