Технологии на обучението по математика и информатика

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно за завършили: специалност „Математика и информатика” или специалност „Физика и математика“ с допълнителна следдипломна квалификация „Учител по информатика“ или специалностите „Математика“, „Приложна математика“ или „Информатика“ с допълнителна следдипломна квалификация „Учител по математика“ и „Учител по информатика“ - 2 семестъра - Информационен пакет
 • редовно за притежаващите ОКС „Бакалавър” или „Магистър” по всички останали професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

Анотация

Специалистът, завършил магистърската програма "Технологии на обучението по математика и информатика", може да се реализира като:

 • учител по математика, по информатика и по информационни технологии;
 • ръководител компютърни кабинети в училище;
 • системен администратор в образователна институция;
 • преподавател в областта на математиката, информатиката и информационните технологии в корпоративни центрове за обучение и центрове за професионално обучение;
 • методик или експерт по математика, информатика или информационни технологии към РИО и МОМН;
 • проектант на електронни учебни материали;
 • консултант по приложение на информационните технологии в обучението;
 • специалист по математика;
 • специалист по информатика и информационни технологии.

Курсов отговорник на специалността е доц. д-р Костадин Самарджиев.