Социална превенция и консултиране

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС "магистър" в същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2019 година.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

Анотация

Завършилите магистърската програма получават задълбочени научни знания за престъпността, престъпното поведение и превантивната работа, която се реализира с лицата, склонни към неправамерни изяви. Обучаваните придобиват компетенции за извършване на практико-приложна и научно-изследователска работа в пенитенциарните учреждения и в пробационната система на държавата.

В процеса на обучение в магистърската програма "Социална превенция и консултиране" студентите придобиват квалификация за извършване на научни изследвания по проблемите на превантивната и профилактична работа с лица, извършили престъпления и изтърпяващи наказание "лишаване от свобода". Те получават необходимите знания и умения и за работа в различните държавно-обществени и граждански формирования, ангажирани с превантивна и профилактична работа по отношение на престъпността и престъпните прояви на гражданите.

Завършилите магистърската програма се подготвят за професионална реализация в пенитенциарните учреждения, в пробационната система на държавата и в превантивните звена към специализираните държавни органи и органите за местно самоуправление. Могат да работят и като консултанти и експерти по проблемите на престъпното поведение и престъпната реализация на младежта, както и по проблемите на противодействието на престъпността на местно, регионално и национално равнище.

Студентите конкретно биха могли да се реализират практически чрез следните професионални позиции:

  • превантивни звена в органите на сигурността;
  • пенитенциарни учреждения - затвори и поправителни домове;
  • пробационна система на страната;
  • специализирани учебни заведения с превантивна насоченост;
  • превантивни звена в органите на полицията;
  • държавно-обществени органи, ангажирани в социалната превенция;
  • специализирани превантивни звена към органите за местно самоуправление.