Философия и психоанализа

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по професионално направление Философия или Психология - 2 семестъра - 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Студентите, обучавани в специалност Философия и психоанализа - Магистър (придобили квалификационна степен "Бакалавър - философ" или "Бакалавър - психолог") се подготвят за научно-изследователска, специализирана дейност за работа като експерти по социални въпроси, консултанти към издателски центрове и проектни дейности. По време на обучението си студентите придобиват също така знания и компетенции за прилагане на методи и техники за психодиагностична и психопрогностична дейност, за психопрофилактика, психотерапия и психоанализа.

Придобилият квалификация "Магистър - Философия и психоанализа", притежава достатъчно задълбочени и специализирани философски и психоаналитични познания, служи си със съвременни средства за комуникация, ориентира се в съответните интелектуални и социални тенденции.

За тази цел, студента (придобил степента "Бакалавър" по Философия или Психология следва да овладее и да задълбочи знанията, чрез специализирани лекционни курсове, в областта на:

  • Съвременна психоанализа, Антропология, Аналитична психология;
  • Философски теории за мисленето и познанието.

Завършилият квалификационно-образователна степен "Магистър" придобива умения за:

  • прилагане придобитите знания, като методология и теория в конкретната си професионална дейност,
  • ориентиране в съвременните научни и социални тенденции, анализиране и прилагане на евристични, теоретични и практически решения.