Философия

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет
  • Задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Студентите, обучавани в специалност Философия - Магистър (придобили квалификационна степен "Бакалавър - философ") се подготвят за  научно-изследователска, журналистическа и друг вид специализирана дейност за работа като експерти по социално-политически въпроси и консултанти към библиотечни и издателски центрове.

Квалификационна степен "Магистър"  дава възможност за успешна реализация в престижни области на обществения живот като наука, социално управление, социални стратегии за развитие и професионална реализация като експерти и съветници към държавни и частни институции.

Придобилият квалификация "Магистър - философ, трябва да притежава задълбочени философски познания и добра езикова културологична подготовка, да си служи със съвременни средства за комуникация, да се ориентира в съответните интелектуални и социални тенденции.

За тази цел трябва да бъдат задълбочени знанията на студентите (придобили степента "Бакалавър - философ"), чрез специализирани лекционни курсове, в областта на:

- Инвариантните форми на мислене, лекционни курсове в областа на:

- Логика, онтология, гносеология;

- Етика, естетика;

- Социална философия, антропология, философия на науката.

Завършилият квалификационно-образователно степен "Магистър"

- да прилага придобитите знания, като методология и теория, в конкретната си дейност.

- да се ориентира в съвременните научни и социални тенденции и да предлага евристични, теоретични практически решения.