Практическа философия

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философският факултет.

Анотация

Магистърската програма "Практическа философия" има интердисциплинарен характер и е крачка напред в процеса на приобщаване към съвременната тенденция на практическа употреба на философските знания, методи и техники във всекидневния живот. В нея особен акцент е положен върху така нареченото "философско консултиране" (philosophical councelling). Програмата цели да задълбочи, обогати и допълни теоретичната подготовка по философия, като предостави знания и умения с широк спектър на практическа приложимост. Така се подготвят специалисти за успешна реализация в различни сфери на обществения живот, както и консултанти по личностно развитие и ориентиране. Обучението осигурява задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка, овладяване на умения и натрупване на капацитет за научно-изследователска и/или научно-приложна дейност, формиране на личностни, необходими за работа в условията на усложняващия се и бързо променящ се съвременен свят.