Социални и културни политики в Европейския съюз

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Предназначението на специалност "Социални и културни политики в ЕС" в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград, образователно-квалификационна степен "Магистър", е да отговори на рязко разширяващите се потребности от висококвалифицирани специалисти в областта на европейската интеграция, произтичащи от присъединяването на България към Европейския съюз /ЕС/. Обучението предполага професионална реализация в органите на държавната и местната власт, в културни институти, политическите партии и синдикалните организации, както и в частния или неправителствения сектор, партниращи с европейски институции и работещи в областта на социалните и културните политики в европейското пространство. Наред с това обучението създава възможности и образователни предпоставки за продължаване в докторска степен по политически и граждански науки.

Основни области на получаваните знания

Учебният план има интердисциплинарен характер. Той е насочен към получаването на знания в областта на политическите науки, науките за културата, социологията, философията и съвременната история, ориентирани към проблематиката на европейската социална и културна интеграция в нейните теоретични и практически аспекти. В учебния план е предвидено засилено чуждоезиково обучение. Обучението е ориентирано към придобиването на специализирана теоретична подготовка, както и на ключови компетенции и практически умения за реализация на политиките на ЕС в области като социалната кохезия, образованието и културата. То трябва да осигури възможности за практическо взаимодействие с институциите на ЕС, както и с европейски партньори в социалната и културната област. Учебният план е съставен така, че да бъде осъществена съгласуваност, последователност и предметна връзка между предвижданите учебни дисциплини.