Юридическа психология

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет
  • Задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Студентите придобиват разширени и задълбочени психологически знания за престъпността и нейната причинна обусловеност; престъпното поведение и престъпната реализация на личността; мотивите и мотивацията на престъпното поведение; психологическите закономерности обуславящи социалната превенция; психологическите закономерности специфични за наказателното преследване на извършителите на престъпления.

Завършилите магистърския курс придобиват професионални умения и компетентности за провеждане на психологически изследвания на извършителите на престъпления; провеждане на психологически изследвания на кандидати за работа в специализираните държавни органи; психологически консултации по организацонни и управленчески проблеми на специализираните държавни органи; психологически консултации по проблемите на оперативно - издирвателната, превантивната и съдебната дейност; провеждане на съдебно - психологически изследвания и даване на съдебно - психологически експертизи.

Перспективите за професионална реализация са в психологическите лаборатории към органите на МВР; кадровите звена на специализираните държавни органи; оперативните звена на органите на МВР; пенитенциарните заведения.