Психология на управлението

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет
  • Задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Завършилите специалност "Психология" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" продължават обучението си в магистърска програма по "Психология на управлението"  придобивайки в дадената професионална област специализирани разширени и задълбочени психологически знания по вземане на управленски решения и мотивиране на тяхното изпълнение; осъществяване на делови връзки, общуване, преговори; видове конфликти в процеса на икономическата дейност и начини за тяхното разрешаване=.

Завършилите  магистърската програма  придобиват професионални умения и компетентности за провеждане на психологически консултации в областта на психологията на управлението и бизнес психологията; психодиагностика и психопрофилактика на нагласите и мотивите на личността в стопанската сфера;  целесъобразно избиране, структуриране, стандартизиране и използване на психологически инструментариум за проучване и прогнозиране.

Завършилите магистърския курс професионално се реализират като консултанти, експерти във фирми и производствени предприятия; трудови психотерапевти; служители във ведомства, които планират, организират, ръководят и оценяват трудово - производствената дейност на национално и регионално равнище.