Училищна психология

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет
 • Задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет
 • regular for foreign students - 3 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Завършилите специалност "Психология" по магистърска програма "Училищна психология" притежават по-разширени и по-задълбочени психологически знания от тези на бакалаврите:

 • осведоменост за съвременни методи за психологична диагностика и експериментални изследвания в училищна практика;
 • задълбочени знания за граничните състояния при нормата и патологията в избраната област;
 • осведоменост за спецификата на образованието и за психологичните проблеми на личния състав, работещ в съответната област;
 • осведоменост за научните изследвания по избраната магистърска програма у нас и по света;
 • компетентност да провежда психодиагностика и психопрофилактика на ученици и учители;
 • умения за психологично консултиране;
 • умения за създаване на публикации по данни от собствени изследвания;
 • умение за наблюдателност върху промени в поведението на учениците в различни ситуации;

Студентите, обучаващи се в магистърска програма по "Училищна психология" получават задълбочени психологически знания за педагогическия труд на учителя, за психологическите характеристики на учебната дейност; за спецификата на взаимоотношенията в училищна среда, както и за активната функция на психолога в цялостния учебно-възпитателен процес.

Завършилите магистри придобиват чрез обучението си професионални знания и умения за диагностика на талантливи деца и юноши. Те получават знания и умения за индивидуално и групово консултиране на ученици със специфични образователни потребности и на ученици с проблемно поведение; на учители и родители при нарушени взаимодействия с учениците и колегите им; знания и умения за консултиране на всички звена в системата на образованието.

Професионалната компетентност на магистрите им дава възможност за професионална реализация в различните степени на образователната система - начални училища, средни общообразователни училища, професионални гимназии и свързаните с тях институции като центрове за психо-социална рехабилитация на деца, детски педагогически стаи и други.