Слухово-речева терапия след кохлеарна имплантация

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

Анотация

Магистърската програма е предназначена за обучение на дипломирани бакалаври по логопедия, които имат базисна подготовка по проблемите на слуховата и езиково-говорната терапия на деца и възрастни със слухови нарушения.
Студентите, обучавани по тази програма, се дипломират като магистър-логопеди. Те трябва да усвоят знания и умения за:

  • Диагностициране на слуховите нарушения и потребностите от терапия;
  • Познаване на съвременните технически спредства в слухопротезирането и помощната аудиовизуална апаратура;
  • Планиране на терапевтичната работа;
  • Създаване на условия за ефективна терапия;
  • Владеене на специфичните техники за терапевтична работа със следните лица, кандидати или носители на кохлеарни имплантати: - деца с прелингвална глухота; - подрастващи и възрастни с постлингвална глухота; - глухи с множествени нарушения;
  • Провеждане на слухова и езиково-говорна терапия;
  • Мониторинг на терапевтичните дейности;
  • Анализ и оценяване на резултатите от терапията;
  • Работа със семейството и по-широката социална среда;
  • Разпространение на добри практики.

Логопедът - магистър може да работи след дипломирането си в клинични, логопедични и рехабилитационни заведения, обслужващи лица със слухови нарушения.