Психосоциална рехабилитация

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2022 година.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет "Oбществено здраве и спорт" .

Анотация

Обучението осигурява научно-теоретична подготовка за осъществяване мениджмънт на психично здравни служби в общността чрез  използване на всеобхватен подход за подпомагане  възстановяването на хора с психични разстройства до оптимално ниво на независимо функциониране в общността. Акцентира се на  умения за създаване и съхраняване на система за дългосрочна социална подкрепа, удовлетворение до максимално възможна степен  базови потребности.