Социални дейности

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2022 година.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет "Oбществено здраве и спорт".

Анотация

Обучението започва със специален модул, в който студентите получават допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка по социални дейности.

Обучението осигурява научно-теоретична подготовка както в областта на социалната работа, така и за специфичните социални проблеми на лица, групи и общности (социализация, ресоциализация, интеграция и др.).