Културен мениджмънт и визуални комуникации

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно/задочно за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно/задочно за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

Анотация

Програмата  "Културен мениджмънт и визуални комуникации" дава възможност за профилиране и специализиране на обучаващите се, необходими за реализация изискванията на културния мениджър, за работа в многообразна и динамична социална среда в условията на свободно пазарно стопанство, дигитални технологии и интерактивност. Създадена е за студенти, които искат да съчетаят обучението в областта на рекламата, филмовата наука и практика в следбакалавърско равнище с теоретически и практически знания за културен мениджмънт и изследвания на културата. Целта е да се даде комплексна, гъвкава и насочена към практиката подготовка за професията на културния мениджър.

Програмата осигурява специализирано образование в областта на културния мениджмънт. Обучението преминава през курсове по продуцентство и презентация, креативност, мениджмънт и организации, визуална и аудиореклама. Извънаудиторните учебни форми включват проекти и изследвания по културен мениджмънт и реклама, европейски културни практики.

Професионална квалификация: магистър по културен мениджмънт, специалност "Културология"

Предлага се и студентска мобилност по Еразъм-Сократ.

Компетенции:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

  • планиране, организиране и координиране на културни дейности,
  • комуникации, маркетинг, реклама и връзки с обществеността на базата на организационен, стратегически, лидерски подходи;
  • провеждане на фестивали и културни събития с индивиди, групи, общности и институции в областта на изкуствата, креативните индустрии, образованието и социалните дейности;
  • интердисциплинарни екипи с артисти, администратори, политици, мениджъри, обучители и други специалисти при реализирането на артистични и други проекти в културното пространство;
  • координиране и отговорност при разработването на проекти, управляване на артистични продукти и проекти;

Дипломиране: Покриване на необходимия брой кредити и защита на магистърска теза.

Професионална реализация: Завършилите програмата могат да се реализират в културните институции на Европейския съюз, българските културни и държавни институции, културни индустрии, културната и държавната администрация, медии, неправителствени организации, консултантски организации и структури и др.