Социален мениджмънт и публични комуникации

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет
 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по друго професионално направление  - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Катедра "Социология" предлага магистърска програма  "Социален мениджмънт и публични комуникации"за специалисти и неспециалисти от хуманитарните  и нехуманитарни специалности с едногодишен и двугодишен срок на обучение  Обучението е на български  и английски език.

Основната цел на програмата е чрез използване на различни академични методи да се изградят усет и умение за управленски и комуникационни стратегии, сравнителни анализи, експертно поведение  и пр..

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като:

 • Ръководители на звена, дирекции и отдели в местната и държавната администрация;
 • Управляващи и изпълнителни директори;
 • Административни ръководители и ръководители в търговски дружества;
 • Ръководители в бизнес услугите и административните сектори;
 • Ръководители по управление на човешките ресурси;
 • Ръководители в бизнес услугите и административните дейности и др.;
 • Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност;
 • Ръководители реклама и  връзки с обществеността;
 • Ръководители в областта на информационните и комуникационни технологии.

Квалификационната характеристика на програмата "Социален мениджмънт и публични комуникации" е съобразена с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно -квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист"  и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Преподавателският екип  е съставен от висококвалифицирани хабилитирани учени, които са специализирали във водещи западни научни центрове и имат богат изследователски опит.