Социологически изследвания и политически маркетинг

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по друго професионално направление - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Катедра "Социология" предлага магистърски програми за специалисти и неспециалисти, които са отворени към студенти от хуманитарните специалности и по-конкретно към завършилите бакалавърска степен в специалностите: социология, философия, история, етнология, културология, психология, правни науки, международни отношения и др.

Основната цел на програмата е чрез използване на различни академични методи и практики да се изградят знания и умения на студентите за изготвяне на анкетни карти, техния обективен и точен прочит, за задълбочени анализи върху данни, за функционирането на политическия модел на управление в България, за спецификата и основните функции на институциите в страната, за формите на местното самоуправление. Всичко това се ситуира в контекста на европейските социологически и политически практики и анализи.

Чрез тази единствена по рода си магистърска програма се цели завършилите магистри да могат да се реализират като участници във взаимодействието между политически и граждански институции и организации; социолози - изследователи, участници в проекти, в работа с фондации и неформални организации, в такива области като управление, връзки с обществеността, образование, социални дейности, в различни образователни програми, както и при изготвянето на помагала за преподаване в средните училища,

Запазвайки високи критерии за фундаменталност на подготовката, обучението на магистри по социология акцентира върху практически ориентираната специализирана подготовка и върху конкретното изучаване на българското общество.

Преподавателският екип към катедра "Социология" е съставен от висококвалифицирани хабилитирани учени, които са специализирали във водещи западни научни центрове и имат богат изследователски опит.