Социология и антропология на религията

Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по друго професионално направление - 4 семестъра - Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Катедра "Социология" предлага магистърски програми за специалисти и неспециалисти, които са отворени към студенти от хуманитарните специалности и по-конкретно към завършилите бакалавърска степен в специалностите: социология, философия, история, етнология, културология, психология, правни науки, международни отношения и др.

Основната цел на програмата е чрез използване на различни академични методи  да се помогне на студентите да изградят усет и умение за сравнителен анализ, експертно поведение в диалог между различните религии.

Дисциплините в магистърската програма "Социология и антропология на религията" изследват ролята на религията в човешките общества, както и различните пътища по които хората в историческото си развитие са търсили и търсят смисъл на своето съществуване.

Основните акценти в програмата са:

-          изграждане на усет и умения за сравнителен анализ на специфични религиозни феномени чрез използване на различни методи на изследване на връзките между религията и другите хуманитарни науки - социология, философия, психология, етнология, антропология и т.н.

-          прилагане на подход, който приема съществуването на различни религии и милиони вярващи. Този подход е предназначен да подобри разбирането на религията, а не да подкрепя или да отхвърля религиозната вяра или различни религиозни култове.

Завършилите магистърската програма "Социология и антропология на религията" могат да се реализират като активни участници в процесите на осъществяването на взаимодействие между религиозни и граждански институции по линията на образователни програми и сравнителни анализи, както и в областта на научно-изследователската работа, изготвянето на помагала за преподаване в средните училища и като консултанти в сферата на  управлението, връзки с обществеността, образование.