Следдипломна професионална квалификация "Учител по математика"

Катедра "Математика" организира и провежда едногодишно обучение за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика".

Обучението е задочно и се организира в групова и индивидуална форма. Очните занятия се провеждат съботно-неделно и през ученическите ваканции, съобразено с времето на работещите курсисти. Индивидуалната форма на обучение се провежда чрез консултации, съгласувано с лекторите в курса.

Условия за прием: Следдипломната професионална квалификация е предназначена за хора със завършено висше образование в професионалните направления Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.),  Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.), Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител) и в областта на висшето образование Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.), желаещи да получат учителска правоспособност по математика.

Необходими документи:

Подаване на документи:

  • на хартия - в Учебен корпус 1, кабинет 553, г-жа Емилия Руньова - технически секретар на катедра "Математика", тел. 073-588-557;
  • по електронната поща - на адрес mathematics@swu.bg

Срок за записване:

ОТ 01.09.2018 до 30.09.2018

Провеждането на курса за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика" в ЮЗУ "Неофит Рилски" е напълно съобразено с Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).

Обучението завършва с полагане на държавен практико-приложен изпит. При успешно полагане на изпитите, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация "Учител по математика"

Курсов отговорник: ас. д-р Бояна Гъркова, big@swu.bg

Последна промяна: 2018-09-03