Прием на "Учител по технологии и предприемачество" и "Учител по професионална подготовка"

Катедра "Технологично обучение и професионално образование" към Техническия факултет извършва прием по документи и организира обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по технологии и предприемачество" и "Учител по професионална подготовка" с продължителност една година.

Обучението в Техническия факултет се провежда при условията и по реда на наредбата по чл. 213, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

Придобиване на професионална квалификация "Учител по технологии и предприемачество"

Условия за прием: Имат право да се обучават лица, които са придобили степен на висше образование , съответната професионална квалификация и придобита професионална квалификация "учител" по професионални направления, както следва: Педагогика на обучението по (всички специалности, включващи информатика, география, химия и физика); Технически науки (всички специалности с професионална квалификация инженер и др.); Педагогика (всички специалности с професионална квалификация педагог, учител); Науки за земята (география); Химически науки (всички специалности); Физически науки (всички специалности); Информатика и компютърни науки (всички специалности);

Обучението е в задочна форма. Занятията се провеждат в петък, събота и неделя, в периода на ваканциите, както и в съответствие с индивидуалната заетост на обучаващите се.

Обучението завършва с полагане на държавен практико-приложен изпит и се издава свидетелство за придобита професионална квалификация "Учител по технологии и предприемачество".

Необходими документи:

 • Заявление за прием; (образец 1)
 • Ксерокопие на дипломата за завършено висше образование;
 • Ксерокопие на свидетелството за професионална квалификация "учител";
 • Ксерокопие на документите, удостоверяващи повишаване на квалификацията.

Подаване на документите:

 • на хартия - Учебен корпус 4, Технически факултет, кабинет 302, Славка Къркова - Секретар на катедра " Технологично обучение и професионално образование" : тел. +359-73-831 902 ;
 • по електронната поща - topo@swu.bg

Срок за подаване на документите: от 04.09.2018 до 04.10.2018 г.

Ръководител на курса: проф. д-р Сашко Плачков, pla4kov@swu.bg

 

Придобиване на професионална квалификация "Учител по професионална подготовка"

Условия за прием: Имат право да се обучават студенти във II, III и IV курс, едновременно с обучението си в ОКС "Бакалавър", ОКС "Магистър" и ОКС "Професионален бакалавър" по специалности от професионалните направления в област на висше образование 5. Технически науки.

Обучението е в редовна или задочна форма.
Имат право да се обучават лица след дипломирането, които са придобили степен на висше образование по специалности от професионалните направления в област на висше образование 5. Технически науки и професионална квалификация "инженер".

Обучението е в задочна форма. Занятията се провеждат в петък, събота и неделя, в периода на ваканциите (за лицата, работещи като учители ), както и в съответствие с индивидуалната заетост на обучаващите се.

Обучението завършва с полагане на държавен практико-приложен изпит и се издава свидетелство за придобита професионална квалификация "Учител по професионална подготовка". Обучаващите се студенти полагат държавния практико-приложен изпит след дипломирането си по основната специалност.

Необходими документи:

 • Заявление за прием (образец 2);
 • Ксерокопие на дипломата за завършено висше образование за дипломирани студенти;
 • Уверение от учебен отдел за действащи студенти.
Подаване на документите:
 • на хартия - Учебен корпус 4, Технически факултет, кабинет 302, Славка Къркова - Секретар на катедра " Технологично обучение и професионално образование" : тел. +359-73-831 902 ;
 • по електронната поща - topo@swu.bg

Срок за подаване на документите: от 04.09.2018 до 04.10.2018 г.

Ръководител на курса: проф. д-р Сашко Плачков, pla4kov@swu.bg

Последна промяна: 2018-07-16