Настоящият проект е ориентиран главно към изследване степента на интегриране на електронното обучение в университетската среда и възможностите за подобряване на неговото качество.

Цели:

Основната цел на проекта е свързана с: анализиране на спецификата на електронното обучение във висшето образование в съответствие с европейската образователна политика, определяне степента на компютъризация и информатизация  в университета  и възможностите за повишаване равнището на е-обучение на студентите.

С помощта на проекта  се цели да се стимулират у студентите и преподавателите придобиването на основни компетентности за работа и творческа изява в новата мултимедийна среда, на различни умения и навици за получаване и използване на научната информация, на различни електронни ресурси и инструменти за комуникация в учебния процес. Студентите ще бъдат мотивирани за по-ефективно включване в процеса на обучение, а завършилите висше образование ще имат нагласата да подобрят и усъвършенстват своята информационна грамотност за по-успешна реализация в новите условия на живот и работа в обществото.

Задачите, които си поставя проектът са: а) да се обоснове начина на възприемане и използване на новите модерни технологии и методи на обучение в образователния процес, а също и перспективите за повишаване качеството на е-обучение в ЮЗУ, б) да се подготви обстоен анализ на електронното обучение като отговор на европейските приоритети и европейската образователна политика в обществото на знанието, в) обсъждане със студенти и преподаватели на проблемите на електронното обучение и неговото застъпване в ЮЗУ "Н.Рилски", г) организиране на научна конференция, на която да се представят научните резултати от проекта, д) активизиране на творческото участие на студенти и докторанти в университета.

Ясното формулиране на темата и задачите на проекта предполага използване на теоретичен, емпиричен и научно-приложен подходи при осъществяване на неговите цели.

Постигнати резултати:

  • Изработване на теоретичен анализ на е-обучение с акцент върху неговите основни характеристики и измерения в областта на висшето образование с оглед на европейската образователна политика.
  • Провеждане на три групови дискусии (фокус групи) със студенти от ЮЗУ "Неофит Рилски" - от катедрата по Културология на Факултета по изкуствата и от катедрата по Философски и политически  науки на Философски факултет. Резултатите от изследването бяха представени в рамките на международната научна конференция, организирана от екипа на проекта. Те показват степента на електронизиране на обучението, на информационното обслужване и осигуряване и нивото на усвояване на информационните и компютърни умения от младите хора в университета. Очертават необходимостта от търсене на пътища за повишаване и обогатяване на техните знания и компетентности, съдържателно и практически адекватни на  изкискванията на съвременното образование.
  • Организиране на  международна научна конференция на тема "Информационно-комуникационни технологии, медии и образование" (6.10.2011 г.). Със своята модерна проблематика конференцията привлече не само утвърдени учени и преподаватели от различни специалности, но и млади изследователи, студенти и докторанти, които в своите доклади поставиха акцент върху интегрирането на цифровите технологии и новите медии в образованието и подобряването на електронната среда за обучение на студентите. Основните тематични направления: "Информационните и комуникационни технологии в образованието в 21 век", "Е-обучение", "Интернет - начини на живот и поведение  на младите хора в Мрежата", "Медии и културно творчество в дигиталната среда". Научните доклади със своята теоретична и научно-приложна насоченост дават възможност да се хвърли повече светлина върху модерните проблеми на образованието и обучението, да се насърчат дейности и инициативи за подобряване качеството на електронното обучение в университетската среда. (Отзив за конференцията е публикуван във в. Струма  24.10/ 2011).  Представените на конференция доклади и научни съобщения са включени в сборник, който предстои да бъде отпечатан от университетското издателство "Н. Рилски".
  • Успешно организиране на фотоконкурс на тема "Творчески вдъхновения в цифровата фотография. Между света на реалното и виртуалното" с участието на студенти от Факултета по изкуствата. На 27.10.2011 г. в І корпус на ЮЗУ "Н. Рилски" бе открита фотоизложба на най-добрите студентски творби (Информация и оценка за фотоизложбата е поместена на страниците на вестник "Струма"/17.11.2011).
  • Провеждане на семинар-обучение за студенти и докторанти в университета в областта на информатиката и ефективното използване на новите информационни технологии в учебния процес.
  • Участие на колегиума на проекта с научни доклади в международни форуми у нас и в чужбина.

Резултатите от проекта показват необходимостта Центърът за нови медии и дигитална култура в университета да продължи изследванията в областта на електронното обучение, за да отговори на потребността от подпомагане и мотивиране на студентите в посока на развиване, подобряване и обогатяване на гамата от техните дигитални умения и способности с помощта на големия потенциал на информационните технологии.

Последна промяна: 2012-11-28