Семестриални такси за приети студенти за обучение по образователно-квалификационна степен «Магистър» след придобита образователно-квалификационна степен «Бакалавър» или «Магистър» в съответствие с чл. 21, ал. 3 от ЗВО за учебната 2018/2019 година (заповед № 1554/24.08.2018 г.)
Професионално направление Семестриална такса (редовна и задочна форма на обучение)
1.1. Теория и управление на образованието 683,00 лв.
1.2. Педагогика 683,00 лв.
1.3. Педагогика на обучението по ... 683,00 лв.
2.1. Филология 830,00 лв.
2.2. История и археология 830,00 лв.
2.3. Философия 830,00 лв.
3.1. Социология, антропология и науки за културата 830,00 лв.
3.2. Психология 850,00 лв.
3.3. Политически науки 850,00 лв.
3.4. Социални дейности 850,00 лв.
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 850,00 лв.
3.7. Администрация и управление 800,00 лв.
3.8. Икономика 800,00 лв.
3.9. Туризъм 800,00 лв.
4.1. Физически науки 800,00 лв.
4.2. Химически науки 800,00 лв.
4.4. Науки за земята 800,00 лв.
4.5. Математика 700,00 лв.
4.6. Информатика и компютърни науки 800,00 лв.
5.1  Машинно инженерство 800,00 лв.
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 800,00 лв.
5.3. Комуникационна и компютърна техника 800,00 лв.
7.4. Обществено здраве 1 000,00 лв.
7.6. Спорт 900,00 лв.
8.2. Изобразително изкуство 1 100,00 лв.
8.3. Музикално и танцово изкуство 1 100,00 лв.
8.4. Театрално и филмово изкуство 1 100,00 лв.
9.1. Национална сигурност 1 000,00 лв.
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО: в евро Редовно обучение - 1750.00 евро,
Задочно обучение - 1700.00 евро
/в левова равностойност/
Обучение на чужд език (в евро) Редовно обучение - 1750.00 евро, Задочно обучение - 1700.00 евро
/в левова равностойност/


Семестриалните такси са в сила за новоприетите студенти през учебната 2018/2019 г.
Последна промяна: 2018-08-24