Телефон за информация - 0888 848 008

Информация за кандидатстване за общежитие

За студенти 1 курс учебна 2018/2019 година

Студентите в  1 курс  на учебната 2018/2019 година,  които ще се обучават  в редовна форма, държавна поръчка, ще подават документи за студентско общежитие от 11 юли  2018 г. до 20 юли 2018 г.

с  успех не по-нисък от 4.00 и доход 750 лева на член  от семейството в стая 114А, ет. 1,  УК № 1.

Програмата за попълване на заявления-декларации за студентски общежития за учебната 2018/2019 г., за студентите от 1 курс е обявена на сайта на университета, сектор "СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ и НАСТАНЯВАНЕ"

От 11 юли 2018 година ще подават документи за студентско общежитие  студентите, приети в университета на първо желание и които са прекратили участието си в  следващите класирания.

Студенти, които ще участват в четвърто, пето класиране ще подават документи за студентско общежития след прекратяване на участие в следващи класирания. Това изискване е с цел /студентът, класиран по-късно  за СО, да бъде в специалност, в която ще се обучава в университета/.

Необходими документи  за студентски общежития за учебната 2018/2019 година

Студнетите могат да кандидастват за студентски обещития по право и на общо основание:

І. ПО ПРАВО:

Без класиране в студентските общежития се настаняват :

 1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение, държавна поръчка през текущата учебна година.
 2. 2. Семейства, в които и двамата съпрузи са студенти в редовна форма на обучение.
 3. Български студенти, редовна форма на обучение, държавна поръчка и те са:
 • Несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
 • Студенти с неизвестен или починал родител;
 • Студенти без двама родители;
 • Студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди /с ТЕЛК решение/;
 • Несемейни студенти  - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;
 • Студенти, отглеждани до пълнолетието си в ДДЛРГ;

4. Български граждани - редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;

5.Чуждестранните студенти и докторанти, които учат в Република България на основание междуправителствени спогодби и актове на Министерски съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие;

Необходими документи за кандидатстване по право в студентски общежития за учебната  2018/2019 година от студенти 1 курс:

-          Кандидатите от т.1 до т.5 представят:

 • уверение за кандидатстване за студентски общежития (закупува се от книжарницата на Учебен корпус 1). Попълва се от студента кандидат за студентски общежития.  Уверението  се заверява в стая 114А, където се подават документите за студентско общежитие.
 • заявление-декларация за студентски общежития, попълнено по електронен път. Същото се разпечатва от членовете на комисията по прием на документи за студентски общежития за учебната 2018/2019 г. - стая 114А, УК 1. Студентите от 1 курс не посочват  номер на студентско общежитие и номер на стая. КСБВ по прием на документите настанява класираните студенти от 1 курс 2018/2019 г. на освободените места от завършилите и напуснали студенти от учебната 2017/2018 г.,
  • удостоверение за семейно положение, удостоверение за граждански брак, удостоверение за раждане на дете.
  • копие от смъртен акт.
  • удостоверение за ТЕЛК решение.
  • служебни бележки, уверения от училища или университети за братя и сестри, които ще са учащи през учебната 2018/2019 г. в редовна форма на обучение.
  • удостоверение за семейно положение при многодетни семейства /с актуална дата/.
  • служебна бележка или  удостоверение от ДДЛРГ /с актуална дата/.
 • копие от удостоверение за граждански брак / удостоверение за семейно положение/.
 • заповед за зачисляване / за докторантите /.

Забележка: В случай, че училищата и ВУЗ не могат да издават служебни бележки за брат или сестра, че са учащи за съответната учебна година 2018/2019 г., същите ще бъдат представяни  по време на настаняването и получаването на заповед на класираните студенти за общежитие /месец септември/.

II. ОБЩО ОСНОВАНИЕ:

 • заявление-декларация за студентски общежития /попълнено по електронен път/  Разпечатва се в стая 114А служебно.
 • уверение за кандидатстване за студентски общежития, попълнено от кандидатът за студентски общежития. Заверява се от КСБВ в стая 114 А. Посочва се успехът, който излиза автоматично при попълване на заявлението за студентски общежития.
 • служебни бележки от месторабота на членовете на семейството в които е посочен брутен доход по месеци от месец ноември 2017 г. до април 2018 г .

Забележка: Когато студентите са получили доход през посоченият период, същият  също се включва. В  програмата се посочва в  "Моите документи".

 • Членове на семейството са: родители, брат и сестра непълнолетни или пълнолетни, но учащи редовна форма на обучение 2018/2019 година.

1. За работещи родители: служебни бележки за брутен доход на членовете на семейството (майка, баща или съпруг). В служебните бележки задължително брутният доход да бъде посочен по месеци от месец ноември 2017 г. до месец  април 2018 г.

 • Служебните бележки да са с изходящ номер, печат и задължително два подписа - на счетоводител и ръководител на съответната институция.
 • При болнични - бележки от НОИ.
 • Удостоверение от Агенция социално подпомагане за детски надбавки.

2. За родители, които са земеделски производители:

- Отглеждат тютюн:

 • доход за продадената продукция за 2017 г. /сл. бележка от фирмата изкупила продукцията/.
 • копие от договора за същата.

- Друга продукция  /зеленчуци, животни т.н./

 • документ за продадената продукция 2017 г. (или за посочения период).
 • копие от документа  на майката или бащата удостоверяващ, че са земеделски производители /земеделска карта/.

3. За родители пенсионери:

 • служебни бележки с размера на пенсията, посочен за необходимите месеци плюс добавки, ако има такива за същия период от пенсионен отдел  -   /решения за пенсии не са необходими/. Период  /от ноември 2017 г. до април 2018 г./

4. За безработни родители:

 • служебни бележки само от бюрата по труда, че са регистрирани като такива и служебни бележки за обезщетения за безработица и социални помощи /ако има такива/ от НОИ. Период /от ноември 2017 г. до април 2018 г./
 • служебни бележки за тези, които получават обезщетения, се издават от НОИ.

Забележка: Когато лицето е регистрирано само като безработен да бъде отбелязано, че не получава обезщетения. Период /от ноември 2017 г. до април 2018 г./

5. За всички останали, чийто родители са търговци, занаятчии, практикуващи свободни професии и др. трябва да представят :

Декларация или удостоверения за дохода, който са получили за периода  от  ноември 2017 г. до април 2018 г. Служебна бележка за осигурителен доход не се приема.

6. За учащи братя и сестри в семейството на студента кандидатстващ за студентски общежития на общо основание се представят:

 • служебни бележки от училищата и университетите, че са редовна форма на обучение през 2018/2019 година.
  • служебни бележки, получават или не семейни помощи за деца до 18 години  в семейството за посочения период -  задължително. Служебните бележки се издават от общините по местоживеене.
   • за братя и сестри на възраст до 6 години - копие от акта за раждане.

7. Студенти, чийто родители са разведени кандидатстват на общо основание /с доход и успех/. Те представят:

 • копие от бракоразводно дело на родителите.
 • служебна бележка за брутния доход на родителя, на когото са  присъдени родителски права.
 • служебна бележка за присъдена издръжка

Забележка: при положение, че студентите  в тези случаи не живеят при родителя на когото са присъдени, а при другия родител  те  представят:

 • декларация от името на двамата родители за това  /да бъде посочено точно в кое домакинство е студентът кандидат за СО и съответно адресна регистрация при родителя при когото е избрал да живее./

Клетвени декларации, издадени от нотариуси и кметове, за безработица НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

Забележка: Всички студенти, кандидатстващи за студентски общежития за учебната 2018/2019 година и при класиране за студентски общежития 2017/2018 година ще получат настанителна заповед   през месец септември 2018 година срещу представено уверение за записана учебна 2018/2019 година.

В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени от студента и от другите членове на семейството средства за посочените 6 месеца от: заплати, болнични, хонорари, обезщетения, присъдени издръжки, стипендии, без получаваната от студента кандидат за студентски общежития по сила на постановлението и ученическите стипендии, търговия, занаяти, свободни професии, наеми и др.

СРОКОВЕ  ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТУДЕНТКИ ОБЩЕЖИТИЯ ЗА УЧЕБНАТА  2018/2019 г.

От 11.07.2018 г. до 20.07.2018 г.

Моля спазвайте посочените срокове.  На датите определени за кандидатстване за студентско общежитие на студенти 1 курс 2018/2019 г., КСБВ  няма да  приема документи за СО на студенти   2-5 курс.

Последна промяна: 2018-07-10