Граждани на Европейския съюз:

Кандидат-студенти, граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, владеещи български език, полагат изпит по езика. Успешно издържалите имат право да се запишат в първи курс, на избраната от тях специалност, по реда и условията определени за български граждани.

Кандидат-студенти, граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които не владеят български език преминават езиков и специализиран курс по български език, който завършва с изпит.

В случаите, когато кандидатите не са приети при условията и по реда определен за български граждани, в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерски съвет брой студенти, могат да кандидатстват и да се обучават като заплащат таксите за обучение на чуждестранни студенти съгл. чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето образование /като заплащат пълната такса, определена за чуждестранни студенти/.

Граждани на Република Македония, Република Сърбия и Република Албания:
Граждани на Република Македония, Република Сърбия и Република Албания могат да кандидатстват при условията на Постановление на Министерски съвет № 103/1993 г. и Постановление на Министерски съвет № 228/1997 г. /за подробна информация посетете www.minedu.government.bg /

Приетите за студенти граждани на Република Македония изучават български език през първата година от обучението си, след което полагат изпит.

Редовната форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" е четири години. При желание, за получаване на степен "магистър" по съответната специалност - курсът на обучение е година и половина /за граждани на Република Македония/ след степен "бакалавър". Магистърска степен може да бъде записана и в друга специалност, различна от тази, по която е придобита образователно-квалификационна степен бакалавър. В този случай броя на семестрите се определя от съответната катедра към съответния факултет.
След успешно завършване на пълен курс на обучение Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград издава диплом за образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" с хорариума на всяка от изучаваните дисциплини и получените оценки.

Последна промяна: 2015-05-12