Обява за набиране на български граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2016 г.

 1. Със заповед № ОХ-129/17.02.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по набиране на Български граждани без военна подготовка, желаещи да получат такава през 2016 г. във военно формирование 22160-Плевен, в следните периоди на провеждане:
  1. от 11.04. до 28.04.2016 г.;
  2. от 10.10. до 28.10.2016 г.
 2. Кандидатите подават заявление във военното окръжие с приложени към него:
  1. автобиография;
  2. копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация (копие от диплома за завършено образование);
  3. копие на лична карта;
  4. лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус от личния лекар, както и всякаква медицинска документация отнасяща се за установено заболяване;
  5. свидетелство за съдимост;
  6. декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал.1, т.4-6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  7. удостоверение от регионалния център за психично здраве /психодиспансер/.
 3. За контакт и информация:
  • Военно окръжие Благоевград - (073) 88 51 05 и 0882 55 20 05.
  • представители на Военно окръжие Благоевград - в офисите за военен отчет във всяка община в областта.
  • интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
  • на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Забележка: Обучението в курса по начална военна подготовка е за сметка на Министерство на отбраната.

Последна промяна: 2016-03-01