Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград в съответствие с решение на Министерския съвет № 236 от 27.04.2017 г. преобявява конкурси за приемане на редовни и задочни  докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/2018 г. (Приложение № 1). Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" брой 17 от 23.02.2018 година.

В срок от два месеца от обнародването в "Държавен вестник" кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление до Ректора за участие в конкурса (свободен текст).
  2. Автобиография (европейски образец).
  3. Дипломата за завършена образователно-квалификационна степен "магистър" и приложението към нея (ксерокопие и оригинал).
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
  5. Мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст).
  6. Медицинско свидетелство.
  7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.
  8. Документ за платена такса за участие в кандидат- докторантския конкурс 100 (сто) лв. - плащането се извършва в Общинска банка в Първи учебен корпус.

Всички документи се представят приложени в папка.

Документите се приемат в стая 106, Ректорат, тел. 073/ 588 566.

Приложение № 1

Шифър

Професионални направления  и докторски програми

Форма на обучениеР.О.

З.О.


1.1.

Теория и управление на образованието


 

Управление на образованието

1

1


1.2.

Педагогика


Методикa на обучението в началните класове (методика на обучението по български език и литература)

1

 


 

Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика)

 

1


 

Теория на възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика)

1

1


 

Теория на възпитанието и дидактика (дидактика)

2

 


1.3.

Педагогика на обучението по...


Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство

 

1


Методика на обучението по техника и технологии

1

1


Методика на обучението по информатика и информационни технологии

1

 


2.1.

Филология


 

Теория и практика на превода (руски език)

 

3


 

Общо и сравнително езикознание (френски език)

1

 


 

Английски език

1

 


 

Немски език

1

 


2.2.

История и археология


 

Нова и най-нова обща история (Балканска история)

1

 


 

История на България (нова и най-нова българска история)

2

 


 

История на България (история на българския народ XV-XIX в.)

1

 


 

Нова и най-нова обща история (най-нова обща история)

1

 


 

Средновековна обща история

1

 


 

Стара история и тракология

1

 


2.3.

Философия


 

Социална философия

1

1


 

Съвременни философски теории

1

1


3.1.

Социология, антропология и науки за културата


 

Теория и история на културата

1

 


3.3.

Политически науки


 

Политология

 

1


3.5.

Обществени комуникации и информационни науки


Приложение на новите информационни технологии в PR

1

 


3.6.

Право


 

Гражданско и семейно право

2

1


 

Наказателно право

1

 


 

Наказателен процес

1

 


3.7.

Администрация и управление


 

Икономика и управление /индустрия/ (стопанско управление)

1

 


 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт в публичния сектор)

2

1


3.8.

Икономика

 

 


 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера)

1

 


3.9.

Туризъм


 

Икономика и управление на туризма

1

 


4.2.

Химически науки


 

Неорганична химия

2

 


4.4.

Науки за земята


 

Екология и опазване на околната среда

1

 


5.1.

Машинно инженерство


Машини и процеси в леката промишленост

2

1


5.2.

Електротехника, електроника и автоматика


Електронизация

4


8.3.

Музикално и танцово изкуство


Хореография

1

 


Теория и практика на изпълнителското изкуство

1

 


8.4.

Театрално и филмово изкуство


 

Кинознание, киноизкуство и телевизия

2

 


 

ОБЩО:

43

14


Последна промяна: 2018-02-23