Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград в съответствие с решение на Министерския съвет № 341 от 21.05.2018 г. преобявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г. (Приложение №1). Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" брой 14 от 15.02.2019 година.

В срок от два месеца от обнародването в "Държавен вестник" кандидатите подават следните документи:

1. Заявление до Ректора за участие в конкурса (свободен текст).

2. Автобиография (европейски образец).

3. Дипломата за завършена образователно-квалификационна степен "магистър" и приложението към нея (ксерокопие и оригинал).

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от

чуждестранно висше училище.

5. Мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст).

6. Медицинско свидетелство.

7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.

8. Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантския конкурс 100 (сто) лв. - плащането се извършва в Общинска банка в Първи учебен корпус.

Всички документи се представят приложени в папка.

Документите се приемат в стая 106, Ректорат, тел. 073/ 588 566.

Приложение № 1

 

План-прием на докторанти 2018-2019 г.

Шифър

Области на висше образование , професионални направления  и докторски програми

Форма на обучение

Р.О

З.О

Брой  места

Брой  места

1.

Педагогически науки

1.1.

Теория и управление на образованието

 

Управление на образованието

2

 

1.2.

Педагогика

 

Специална педагогика

1

 

 

Теория на възпитанието и дидактика

1

1

 

Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика)

1

1

 

Теория на възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика)

1

 

1.3.

Педагогика на обучението по...

 

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

4

1

Методика на обучението по техника и технологии

 

1

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (славянски литератури)

1

 

 

Теория и история на литературата

 

1

 

Фолклористика и етнология

1

 

2.2.

История и археология

 

Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (историография)

1

 

 

Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (архивистика)

1

 

 

История на България (нова и най-нова българска история)

2

 

 

История на България (средновековна българска история)

1

 

 

История на България (история на българския народ XV-XIX в.)

1

 

 

Нова и най-нова обща история (нова обща история)

1

 

 

Стара история и тракология

1

 

2.3.

Философия

 

История на философията

1

 

3.

Социални, стопански и правни науки

3.2.

Психология

 

Педагогическа и възрастова психология

1

 

3.3.

Политически науки

 

Политология

3

 

3.4.

Социални дейности

 

Организация и управление на социалните дейности

1

1

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

 

Връзки с обществеността

 

1

3.6.

Право

 

Гражданско и семейно право

1

 

 

Административно право и административен процес

1

 

 

Наказателно право

 

1

 

Наказателен процес

1

1

 

Международно право и международни отношения

2

 

3.7.

Администрация и управление

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичния сектор)

1

1

3.8.

Икономика

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера)

1

 

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

1

1

3.9.

Туризъм

 

Икономика и управление на туризма

1

2

4.

Природни науки, математика и информатика

4.4.

Науки за земята

 

Природна география

1

 

4.5.

Математика

 

Изследване на операциите

1

 

4.6.

Информатика и компютърни науки

 

Информатика

1

 

5.

Технически науки

 

 

5.1.

Машинно инженерство

 

 

Машини и процеси в леката промишленост

1

 

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

 

 

Компютърни системи,комплекси и мрежи

1

1

7.

Здравеопазване и спорт

7.4.

Обществено здраве

 

Кинезитерапия

3

 

8.

Изкуства

8.3.

Музикално и танцово изкуство

Хореография

1

 

Теория и практика на изпълнителското изкуство

2

 

8.4.

Театрално и филмово изкуство

 

Кинознание, киноизкуство и телевизия

1

 

 

ОБЩО:

47

14

 

Последна промяна: 2019-02-15