График за провеждане на конкурсните изпити по специалността за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски"  за учебната 2018-2019 г.
Шифър Области на висше образование , професионални направления  и докторски програми Дата Зала Начален час
1. Педагогически науки
1.1. Теория и управление на образованието
Управление на образованието 31.5.2019 г. 1316 9.00 ч.
1.2. Педагогика
Специална педагогика 31.5.2019 г. 1316 9.00 ч.
Теория на възпитанието и дидактика 31.5.2019 г. 1316 9.00 ч.
Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика) 31.5.2019 г. 1316 9.00 ч.
Теория на възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика) 31.5.2019 г. 1316 9.00 ч.
1.3. Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 31.5.2019 г. 1316 9.00 ч.
Методика на обучението по техника и технологии 30.05.2019 г. 1339 10.00 ч.
2. Хуманитарни науки
2.1. Филология
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (славянски литератури) 27.05.2019 г. 1470 9.00 ч.
Теория и история на литературата 27.05.2019 г. 1471 9.00 ч.
Фолклористика и етнология 30.05.2019 г. 1471 9.00 ч.
2.2. История и археология
Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (историография) 27.05.2019 г. 1444 А 9.00 ч.
Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (архивистика) 27.05.2019 г. 1330 А 9.00 ч.
История на България (нова и най-нова българска история) 27.05.2019 г. 1444 9.00 ч.
История на България (средновековна българска история) 29.05.2019 г. 1445 А 9.30 ч.
История на България (история на българския народ XV-XIX в.) 30.05.2019 г. 1444 9.00 ч.
Нова и най-нова обща история (нова обща история) 31.05.2019 г. 1445 А 9.00 ч.
Стара история и тракология 30.05.2019 г. 1445 Б 9.30 ч.
2.3. Философия
История на философията 27.05.2019 г. 1493 10.00 ч.
3. Социални, стопански и правни науки
3.2. Психология
Педагогическа и възрастова психология 31.05.2019 г. 1305 10.00 ч.
3.3. Политически науки
Политология 27.05.2019 г. 1494 10.00 ч.
3.4. Социални дейности
Организация и управление на социалните дейности 28.05.2019 г. 1478 9.00 ч.
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността 29.05.2019 г. 1404 9.30 ч.
3.6. Право
Гражданско и семейно право 30.05.2019 г. 6307 9.00 ч.
Административно право и административен процес 27.05.2019 г. 6307 9.00 ч.
Наказателно право 29.05.2019 г. 6307 9.00 ч.
Наказателен процес 28.05.2019 г. 6307 9.00 ч.
Международно право и международни отношения 30.05.2019 г. 6309 9.00 ч.
3.7. Администрация и управление
Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичния сектор) 30.5.2019 г. 6308 9.00 ч.
3.8. Икономика
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера) 29.05.2019 г. 8311 10.00 ч.
3.9. Туризъм
Икономика и управление на туризма 28.05.2019 г. 8311 10.00 ч.
4. Природни науки, математика и информатика
4.4. Науки за земята
Природна география 27.05.2019 г. УК № 4 9.00 ч.
4.5. Математика
Изследване на операциите 28.05.2019 г. 1461 9.30 ч.
4.6. Информатика и компютърни науки
Информатика 28.05.2019 г. 1461 9.30 ч.
5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство
Машини и процеси в леката промишленост 29.05.2019 г. 1339 10.00 ч.
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи,комплекси и мрежи 29.05.2019 г. 8210 10.00 ч.
7. Здравеопазване и спорт
7.4. Обществено здраве
Кинезитерапия 27.05.2019 г. 8109 9.00 ч.
8. Изкуства
8.3. Музикално и танцово изкуство
Хореография 28.05.2019 г. 1574 9.00 ч.
Теория и практика на изпълнителското изкуство 28.05.2019 г. 1571 9.00 ч.
8.4. Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия 28.05.2019 г. 4504 10.00 ч.
Последна промяна: 2019-05-09