Прием ОКС "Магистър"

Югозападен университет "Неофит Рилски" обявява прием на документи за обучение срещу заплащане по магистърски програми за летния семестър на учебната 2017/2018 година

Срок за прием на документи:  08.01.2018 год. до 31.01.2018 год.

Заявления се подават при секретарите на съответните факултети.

Условия за кандидатстване:

  1. Кандидатите да имат завършена бакалавърска или магистърска степен в акредитирани висши училища и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър.
  2. Завършилите образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" могат да кандидатстват само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО)

Магистърски програми, изискващи изпит по Английски език

  1. "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение". Изисква се входен тест по английски език с оценка минимум Мн. Добър 4.50.
  2. "Английски език и антропология на Югоизточна Европа". Изисква се издържан изпит по английски  език с успех не по-нисък от Мн. Добър 4.50 (само за кандидатстващите от специалност Българска филология).

Необходими документи:

  1. Заявление по образец /закупува се от книжарницата на университета/.
  2. Ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригинала на дипломата се връща. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо кандидатът подава академична справка, в която са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума часове по отделните дисциплини, кредитите и успехът от държавните изпити.
  3. Такса за административно обслужване - 20.00 лв.
  4. Такса за изпит - 25.00 лв.  (за програмите "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение" и "Английски език и антропология на Югоизточна Европа")
  5. *Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

*Информация за издаване на удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина може да намерите в раздел "Кандидати, завършили висше образование в чужбина".

Последна промяна: 2017-11-15