Допълнителен прием  ОКС "Магистър" след придобита ОКС "Бакалавър"

Югозападен университет "Неофит Рилски" обявява допълнителен прием на документи за свободни места за обучение, субсидирано от държавата по следните магистърски програми:

 1. Икономическа математика
 2. Информатика
 3. Информатика
 4. Информационни технологии в екологият
 5. Бизнесинформатика и иконометрия
 6. Комуникационна техника и технологии
 7. Компютърни системи и технологии
 8. Мениджмънт на алтернативните видове туризъм
 9. Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност
 10. Мениджмънт на туроператорската и туристическата агентска дейност
 11. Международен туризъм
 12. Мениджмънт на развлекателната индустрия
 13. Адаптирана спортна дейност и физическа активност
 14. Теория и критика на хореографското изкуство
 15. Хореографска режисура
 16. Музикален инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации
 17. Филмова и телевизионна режисура
 18. Филмово и телевизионно операторство
 19. Филмов и телевизионен монтаж
 20. Актьор за кино и телевизия
 21. Театрална режисура
 22. Образователен мениджмънт

Срок за прием на документи:  20 октомври 2017 год.

Заявления се подават при секретарите на съответните факултети.

Условия за кандидатстване:

 1. Кандидатите да имат завършена бакалавърска или магистърска степен в акредитирани висши училища и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър.
 2. Завършилите образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" могат да кандидатстват само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО)

Необходими документи:

 1. Заявление по образец /закупува се от книжарницата на университета/.
 2. Ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригинала на дипломата се връща. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо кандидатът подава академична справка, в която са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума часове по отделните дисциплини, кредитите и успехът от държавните изпити.
 3. За кандидатите за обучение субсидирано от държавата удостоверение от съответното висше училище, че са се обучавали по образователно-квалификационна степен "Магистър" в платена форма на обучение.
 4. Такса за административно обслужване - 20.00 лв.
Последна промяна: 2017-10-17