Конкурс по програма "Еразъм +", ключова дейност 1 - мобилност през академичната 2019/2020 година

1. за студентска и докторантска мобилност с цел обучение в:

 • Университет "Мария Кюри-Склодовска" в Люблин, Полша (социология);
 • Университет в Уелва, Испания (психология);
 • Университет "Комплутенсе" в Мадрид, Испания (философия);
 • Университет "Николай Коперник" в Торун, Полша (социология, психология, философия)
 • Държавен университет в Тетово, Македония (философия и политология)
 • Университет в Кади, Испания (психология)
 • Университет "Г. Д'Анунцио" в Киети-Пескара, Италия (социология, психология, философия и политология)
 • Свободен университет в Брюксел, Белгия (за ОКС "Бакалавър" и "Магистър" - социология и психология)
 • Университет в Букурещ, Румъния (социология и политология)
 • Университет в Палермо, Италия (психология)
 • Университет Думлупинар в Кютахия, Турция (социология)
 • Университет в Усак, Турция (социология и политология)
 • Университет Докуз Ейлюл в Измир, Турция (философия)
 • Университет Уфук, Анкара, Турция (психология, политология)
 • Университет "Св. св. Кирил и Методий", Скопие, Македония (социология, психология, религия и теология)
 • Истанбул Есенюрт университет, Истанбул, Турция (социология, философия, психология, политология)
 • Истанбул Сабахатин Заим университет , Истанбул, Турция (политология)

Право да кандидатстват имат редовни, задочни и свободни докторанти (без Свободен университет в Брюксел), студенти от магистърска програма и от бакалавърска програма (редовно и задочно обучение), които отговарят на следните условия:

 1. Да е гражданин на Република България, официално признат за бежанец, лице без гражданство, или постоянно пребиваващ чужденец.
 2. Общата продължителност на мобилността (независимо дали е само мобилност с цел обучение, или е съчетана мобилност с цел обучение и с цел практика) не може да надвишава 12 месеца в една образователно-квалификационна степен.
 3. Към датата на заминаване на мобилността - септември 2019 г. да е записан действащ студент в бакалавърска, магистърска или докторска степен на обучение, независимо от формата (редовна/ задочна).
 4. Към датата на заминаване на мобилността - септември 2019 г. да е завършил успешно първите два семестъра (първи курс) на следването си в ОКС "Бакалавър". Всички настоящи първокурсници могат да кандидатстват.
 5. Към 29 март 2019 г. да има минимален успех от обучението "Много добър 4.50". За бакалаври се взима средния успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани магистри се взима средния успех от следването от бакалавърската степен и дипломната защита/ държавния изпит. За докторанти се взима среден успех от приемните изпити.
 6. Да владее английски език (или езика на обучение в съответния университет).

2. за преподавателска мобилност с цел преподаване в:

 • Университет "Мария Кюри-Склодовска" в Люблин, Полша (социология);
 • Университет в Уелва, Испания (психология);
 • Университет "Комплутенсе" в Мадрид, Испания (философия);
 • Университет "Николай Коперник" в Торун, Полша (социология, психология, философия);
 • Държавен университет в Тетово, Македония (философия и политология)
 • Свободен университет в Брюксел, Белгия (социология и психология);
 • Университет в Кади, Испания (психология)
 • Университет "Г. Д'Анунцио" в Киети-Пескара, Италия (социология, психология, философия и политология)
 • Университет в Букурещ, Румъния (социология и политология)
 • Университет в Палермо, Италия (психология)
 • Университет Думлупинар в Кютахия, Турция (социология)
 • Университет в Усак, Турция (социология и политология)
 • Истанбул Есенюрт университет, Истанбул, Турция (социология, философия, психология, политология)
 • Истанбул Сабахатин Заим университет , Истанбул, Турция (политология)
 • Университет "Св. св. Кирил и Методий", Скопие, Македония (социология, психология, религия и теология)
 • Университет Докуз Ейлюл в Измир, Турция (философия)
 • Университет Уфук, Анкара, Турция (психология, политология)

Право да кандидатстват имат преподаватели, които отговарят на условията:

 1. Да владее чужд език;
 2. Да работи на основен трудов договор или хонорар в ЮЗУ "Неофит Рилски";
 3. Да е придобил ОНС "доктор".

3. за преподавателска мобилност с цел обучение и мобилност на персонала в:

 • Университет в Палермо, Италия
 • Университет в Букурещ, Румъния
 • Университет Думлупинар в Кютахия, Турция
 • Университет Докуз Ейлюл в Измир, Турция
 • Университет Уфук, Анкара, Турция
 • Университет "Св. св. Кирил и Методий", Скопие, Македония

Право да кандидатстват имат служители, които отговарят на условията:

 1. Да владее английски език или езика на приемащата страна;
 2. Да работи на основен трудов договор в ЮЗУ "Неофит Рилски";
 3. Да има предварително одобрена програма и покана от приемащата организация.

Подробна информация за партньорите в интернет:

/academic-activities/international-relations-and-programs/erasmusplus/key-action-1-%E2%80%93-learning-mobility-of-individuals/%D0%BAa103-mobility-between-programme-countries/partners.aspx

Кандидатите следва да подадат заявление, в което да декларират, че отговарят на всички условия за конкурса, адресирано до декана на философски факултет най-късно до 29 март 2019 г. (петък):

Студенти и докторанти подават заявление за участие в ректората - кабинет 107 или на e-mail: filosofski@swu.bg.

Преподаватели и служители подават заявление за участие в деканата - кабинет 485 или на e-mail: filosofski@swu.bg.

С кандидатите ще се проведе събеседване на английски език на 2 април 2019 г. (вторник) от 15.30 ч. в кабинет 305, ет.3, учебен корпус 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Инструктаж на селектираните за участие в мобилност студенти и докторанти

10.04.2019 г., 10:00 ч., Заседателна зала, Ректорат

Втори инструктаж преди заминаване

25.09.2019 г., Заседателна зала, Ректорат

Последна промяна: 2019-04-03