За пета поредна година Философският факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски" организира докторантска научна сесия. Стартираме форума с Докторантско училище, с идеята да сме максимално полезни на младите учени и да споделим и намерим заедно онова, което е нашата мотивация за научно изследване и научни постижения. Докторантската сесия на Философския факултет традиционно дава изява на млади учени от академични и научноизследователски институции от националното и международното образователно пространство.

Докторантското училище и Докторантската научна сесия са част от събитията, посветени на 45-годишнината от създаването на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Докторантско училище

21 октомври 2021 г.

10:00 часа, Учебен корпус №1, зала 114

Какво вдъхновява признатите и авторитетни изследователи? Как се изгражда един учен? Отговори ще предложи Докторантското училище в своя Първи модул. А във Втория модул заедно ще се посветим на трудоемката тема за формулирането и разгръщането на докторантска научна теза и на научен изследователски текст, за построяването на съдържанието, аргументирането на тезите, за начините на цитиране и за генерирането и експлицирането на новаторските моменти в едно дисертационно изследване.

 

Почетни гости на форума са ректорът на Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. д-р Борислав Юруков и заместник-ректорът по образователните дейности доц. д-р Ицка Дерижан.

I модул - Пленарни доклади

Проф. дфн Нонка Богомилова, ИФС-БАН

Проф. дн Владимир Чуков, РУ "А. Кънчев"

Проф. д-р Веселин Дафов, СУ "Св. Кл. Охридски"

II модул - Методология на научния текст

Доц. д-р Силвия Кръстева

Доц. д-р Биляна Йорданова

Гл. ас. д-р Славка Попова

Гл. ас. д-р Петрана Стойкова

Ас. д-р Иво Минков

Докторантска научна сесия

22 октомври 2021 г.

10:00 часа, Учебен корпус №1, зала 114

Предлагаме активен и свободен научен форум, на който да представите своите разработки, да пробирате резултатите от своето научно изследване, да намерите жива и толерантна общност за да споделите своите творчески идеи и постижения.

Работни езици: български и английски

Срок за заявки: 1 октомври 2021 г. - заглавие и кратко резюме на доклада

Е-mail: д-р Иво Минков iminkov@swu.bg ; гл. ас. д-р Петрана Стойкова petrana_stoikova@swu.bg

Докладите ще бъдат публикувани в Докторантски сборник и в научните издания на Философския факултет.

Очакваме Ви да работим и да обсъждаме заедно!

Форумът ще се проведе хибридно, присъствено при строго спазване на противоепидемичните мерки и чрез виртуална платформа.

Организационен комитет:

Председател:

Доц. д-р Силвия Кръстева

Членове:

Доц. д-р Гергана Попова

Доц. д-р Биляна Йорданова

Доц. д-р Наташа Ангелова

Гл. ас. д-р Татяна Петкова

Гл. ас. д-р Петрана Стойкова

Ас. д-р Анастас Ифандиев

Ас. д-р Иво Минков

Ас. Асен Балабанов

Докторант Василка Тасева

Докторант Александра Георгиева