Югозападният университет "Неофит Рилски" и Съюзът на учените в България - клон Благоевград обявяват конкурс за най-добра публикация на млади учени в периода 1 ноември 2020 г. - 1 ноември 2021 г.

Участниците ще бъдат разделени в три групи:

  • млади учени;
  • докторанти;
  • студенти.

Награди:

  • Първа награда - 250 лв + едногодишен абонамент на списание "Наука";
  • Втора награда - 150 лв + едногодишен абонамент на списание "Наука"'
  • Трета награда - 100 лв + едногодишен абонамент на списание "Наука".

 

Всеки кандидат е необходимо да представи в кабинет  421, Учебен корпус 1 или на имейл usb.blagoevgrad@gmail.com само по една публикация, съпроводена  с кратка творческа биография.

Крайният срок за приемане на публикациите е 30.11.2021 година.

Комплексната оценка на публикациите отчита:

  • авторитет на списанието, в което е публикувана статията (чуждестранно или българско -  реферирано, с импакт фактор);
  • престижност на научния форум (международен форум в чужбина или в България, с международно участие или национален);
  • актуалност, теоретична и практико-приложна значимост.

За допълнителна информация и въпроси: usb.blagoevgrad@gmail.com; 0885378961.