За информация тел: 0887 49 07 46
Уважаеми студенти, стипендиите по право, чуждестранни студенти и докторанти ще бъдат преведени на 03.04.2020 г. /петък/. Приемът на документи за стипендии по приоритетни професионални направления ще се осъществява онлайн. Крайният срок за подаване на електронно заявление е до 10.04.2020 г. /петък/. Електронното заявление за стипендии по професионални направления за летния семестър на учебната 2019/2020 година е обявен на сайта на университета в раздел "Университетски стипендии".

Необходими документи и срокове за кандидатстване за стипендии за летния семестър на учебната 2019/2020 г. съгласно ПМС 90/2000 година

1. Молба-декларация - попълва се по електронен път лично от кандидата за стипендия. Същата се разпечатва в стая 114 А от КСБВ, където се представят необходимите документи на хартиен носител.

2. Уверение за успех:

  • За студенти първи курс - успех от зимния семестър на учебната 2019/2020 година.
  • За студенти от 2-5 курс - успех от летния семестър на учебната 2018/2019 година и зимния семестър на учебната 2019/2020 година.

Студентите представят  уверение, заверено от Учебен отдел на съответния факултет с посочен успех.

Необходим успех за кандидатстване за стипендия за летен семестър на учебната 2019/2020 г. не по-нисък от Добър 4.00.

Електронният вариант на молба-декларацията за стипендии за летния семестър на 2019/2020 година е обявен в сайта на университета - "СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВА ПОМОЩ".

Внимание!

Молбата за стипендия се разпечатва в стая 114А от КСБВ, където се представят и необходимите документи на книжен носител / уверение, сл. бележки за доходи и т.н./ След като бъде потвърдена от комисията в стая 114А и се включи за класиране, то тогава същата се счита за подадена.

Студентите, които ще кандидатстват за стипендия, трябва да имат открита банкова сметка в предпочитана от тях БАНКА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се представя на хартиен носител към документите за кандидатстване.

Видове стипендии:

  1. Университетски стипендии:

а/ По право

б/ Общо основание /по успех/ - успех от 5.50 до 6.00 - За студенти първи курс - успех от зимния семестър от учебната 2019/2020 г. За студенти от 2-5 курс - успех от летния семестър на учебната 2018/2019 г. и зимния семестър на учебната 2019/2020 г.

в/ Общо основание /по успех и доход / - успех от 4.00 до 5.49 - За студенти първи курс - успех от зимния семестър от учебната 2019/2020 г. За студенти от 2-5 курс - успех от летния семестър на учебната 2018/2019 г. и зимния семестър на учебната 2019/2020 г.

2. Стипендия за специалности от приоритетните професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от ЗВО

а/ Стипендия за всички студенти, обучаващи се в специалности от приоритетните професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от ЗВО, редовна форма на обучение, на места, субсидирани от държавата;

 

  1. За стипендии по право могат да кандидатстват студенти от 1 до 5 курс,  /включително и магистри/ държавна поръчка, редовно обучение / виж т.1.1./
  • Стипендиите по право се отпускат за всяка учебна година и се изплащат 12 месеца /когато документите са подадени в началото на учебната година/, отделно за всеки месец на календарната година.
  • Студентите в последен семестър на обучение получават стипендия до края на месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит/защита на дипломна работа/ съгласно учебния план.

  1. За учебната 2019/2020 г. документи за стипендии на общо основание /по успех и/или доход/, могат да подават студенти  от 1 до 5 курс (в това число и магистри, държавна поръчка, редовно обучение 2019/2020 година).

 

Стипендии на общо основание се отпускат за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно.

  • за зимен семестър (м. 10.2019 г. - м. 02.2020 г.)
    • за летен семестър (м. 03.2020 г. - м. 07.2020 г.)

 

Всички студенти, обучаващи се в специалности от приоритетните професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от ЗВО, редовна форма на обучение, на места, субсидирани от държавата, могат да кандидатстват при следните условия:
- положили успешно всички изпити
- средният им успех от предходните два семестъра (за студенти първи курс - успех от зимния семестър от учебната 2019/2020 г. За студенти от 2-5 курс - успех от летния семестър на учебната 2018/2019 г. и зимния семестър на учебната 2019/2020 г.,  не по-нисък от Добър 4.00  
- стипендията се отпуска поотделно за всеки учебен семестър
- средствата за тази стипендия се предоставят само по показателя "среден семестриален успех".
- размерът на стипендията е 70 лева.

 

Непотърсени стипендии се изплащат до  3 месеца, считано от края на месеца, за който се полагат.

Студентите нямат право на стипендия, когато:

1. Имат невзет изпит;

2. Обучават се в платена форма на обучение и/или задочна форма на обучение;

3. Прекъсват или повтарят учебната година или семестър, с изключение на:

- повтарящите поради болест;

- студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;

- повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.

4. Чуждестранни студенти, приети по актове на МС, средният им успех от предходните два семестъра, а за първата учебната година - от първия семестър, е по-нисък от Добър 4.00. Трябва да са положени всички изпити от предходните семестри;

Необходими документи за кандидатстване за стипендии:

1. По право

 

Основание

Документи

1

Несемейни студенти без двама родители

Уверение за записан летен семестър на учебната 2019/2020 г. Копия от смъртните актове (препис-извлечения). Оригинал за справка. Банкова сметка в предпочитана от студента БАНКА  и попълнено електронно заявление.

2

Студенти с трайни увреждания

Уверение за записан летен семестър на учебната 2019/2020 г. Копие от валидно ТЕЛК - 50 % решение. Оригинал за справка. Банкова сметка в предпочитана от студента БАНКА  и попълнено електронно заявление.

3

Студенти с двама родители с трайни увреждания

Уверение за записан летен семестър на учебната 2019/2020 г. Копия от валидни ТЕЛК решения и за двамата родители. Оригинали за справка. Банкова сметка в предпочитана от студента БАНКА  и попълнено електронно заявление.

4

Студенти само с един родител, който е с трайни увреждания

 

Уверение за записан летен семестър на учебната 2019/2020 г. Копие от смъртен акт на починалия родител и копие от ТЕЛК решението над 50 % на другия. Оригинали за справка. Банкова сметка в предпочитана от студента БАНКА  и попълнено електронно заявление.

5

Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за  деца, лишени от родителска грижа

Уверение за записан летен семестър на учебната 2019/2020 г. Служебна бележка от домовете за деца, лишени от родителска грижа /с актуална дата/. Банкова сметка в предпочитана от студента БАНКА  и попълнено електронно заявление.

6

Студентки майки с дете до 6-годишна възраст

 

Уверение за записан летен семестър на учебната 2019/2020 г.  Акт за раждане на детето, копие от сключен граждански брак /ако има такъв/ или удостоверение от общината по местоживеене за семейно положение /с актуална дата/. Уверение за съпруга, ако е учащ редовна форма на обучение 2019/2020 г. Банкова сметка в предпочитана от студента БАНКА  и попълнено електронно заявление.

7

Бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент

 

Уверение за записан летен семестър на учебната 2019/2020 г.  Акт за раждане на детето, копие от бракоразводно дело /ако има такова/ или копие от смъртен акт на съпругата /ако има такова/. Банкова сметка в предпочитана от студента БАНКА  и попълнено електронно заявление.

8

Чуждестранни студенти  1 курс 2019/2020 г., приети по актове на МС

Заверено уверение от Учебен отдел за записан летен семестър на учебната 2019/2020 г., копие от извлечение за открита банкова сметка в предпочитана от студента БАНКА и попълнено електронно заявление.

9

Чуждестранни студенти 2-5 курс

Заверено уверение от Учебен отдел за записан летен семестър на учебната 2019/2020 г. с успех  не по-нисък от Добър 4.00 от летния семестър на учебната 2018/2019 г. и зимния семестър на учебната 2019/2020 г., копие от извлечение за открита банкова сметка в предпочитана от студента БАНКА  и попълнено електронно заявление.

 

 

 

 

Стипендиите на горепосочените студенти се отпускат от началото на учебната година или месеца, следващ месеца, през който е възниквало основанието за получаването им, и се изплащат целогодишно.

Студентките майки с деца до 6-годишна възраст, които не са дипломирани на първа сесия /месец юли 2020 г./ ще получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората сесия за държавен изпит /защита на дипломна работа/, съгласно учебния план, по който се обучават, в случай че представят уверение заверено от Учебен отдел, че не са дипломирани през месец юли 2020 г. Срокът за представяне на уверение е до 30.08.2020 г.

Стипендии по право се изплащат за 12 месеца, за всеки месец поотделно.

2. Общо основание /по успех и/или доход/:

2.2. Общо основание /по успех/ - от 5.50 до 6.00 - За студенти първи курс - успех от зимния семестър от учебната 2019/2020 г. За студенти от 2-5 курс - успех от летния семестър на учебната 2018/2019 г. и зимния семестър на учебната 2019/2020 г.

 

Документи за стипендии на общо основание /по успех/ могат да подават студенти  от 1 до 5 курс (в това число и магистри/ държавна поръчка, редовно обучение през учебната 2019/2020 година). Кандидатстващите подават:

- Заверено уверение от Учебен отдел на съответния факултет с посочен успех /За студенти първи курс - успех от зимния семестър от учебната 2019/2020 г., за студенти от 2-5 курс - успех от летния семестър на учебната 2018/2019 г. и зимния семестър на учебната 2019/2020 г./;

- Копие от извлечение за открита банкова сметка в предпочитана от студента БАНКА;

- Попълнено електронно заявление.

 

2.3 Общо основание /по успех и доход /- от 4.00 до 5.49 - За студенти първи курс - успех от зимния семестър от учебна 2019/2020 г. За студенти от 2-5 курс - успех от летния семестър на учебната 2018/2019 г. и зимния семестър на учебната 2019/2020 г.

 

Критерии за класиране ще бъде успехът,  като  доходът  е  условие  за  кандидатстване. Всички студенти с доход 750 лв. на член от семейството /месечно/, могат да кандидатстват за стипендия.

 

Необходими документи за стипендия на общо основание /по успех и доход/:

Документи за стипендии на общо основание /по успех и доход/ могат да подават студенти  от 1 до 5 курс (в това число и магистри, държавна поръчка, редовно обучение 2019/2020 година). Кандидатстващите подават:

- Заверено уверение от Учебен отдел на съответния факултет с посочен успех не по нисък от Добър 4.00;

- Копие от извлечение за открита банкова сметка в предпочитана от студента БАНКА;

- Попълнено електронно заявление;

- Брутен доход.

1. Брутният доход се удостоверява със служебно издадени оригинални документи, върху които е посочен точният адрес за кореспонденция на фирмата, издала документа и идентификационния й номер. Необходимо е да бъде подписана с два подписа /касиер-главен счетоводител, счетоводител-президент, счетоводител-управител и т.н./изходящ номер, печат, адрес и телефон на фирмата, учреждението, ведомството /мястото, от където са издадени служебните бележки/- от 01.08.2019 г.  до 31.01.2020 г. - по месеци

При нулев доход, работодателят посочва основанието за липса на доход.

2. Ако родителят работи на намален работен ден, освен документ от работодателя представя и нотариално заверена декларация, че няма други доходи освен посочените в документа.

3. Когато е ползван краткосрочен неплатен отпуск - до 1 месец, в документа за доход това изрично се посочва. Ако е ползван дългосрочен неплатен отпуск - над 1 месец, се представя и нотариално заверена декларация, че лицето не е работило на друго място и не е получило други доходи.

4. Получените през периода обезщетения за временна нетрудоспособност над 3 дни се удостоверяват с документ от НОИ.

5.  Получените суми по извън трудови правоотношения се удостоверяват с документ от работодателя за общата сума по договора.

6. Работещите в чужбина представят документ от работодателя  за получените доходи в съответната валута. Документът да е преведен на български език от лицензиран преводач.

7.  Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел в НОИ (РУСО) за получените през периода пенсии по месеци. Не се включва добавката за чужда помощ или ако е включена, размерът й се указва отделно - от 01.08.2019 г.  до 31.01.2020 г. - по месеци

8.  При разведени родители се представя доходът на родителя, на когото са присъдени родителските    права  и  декларация   свободен   текст   от   студента   за получената в периода издръжка от другия родител. В случай на повторен брак на родителя, на когото са присъдени родителските права, се представят и доходите на новия съпруг.

9. За получените помощи за деца и социални помощи се представя документ от служба "Социално подпомагане". Когато семейство с непълнолетни деца отговаря на условията за получаване на помощи за деца съгласно ЗСПД, но не получава такива, също се представя документ от "Социално подпомагане". Когато службите отказват да издадат документ, се представя декларация с нотариално заверен подпис от родителя.

10. За доходи от фирми (собственост или съсобственост на семейството) се приемат декларации с нотариално заверен подпис, описан реален доход на фирмата по месеци. Такива декларации се приемат и за доходи от съдружие, от наеми, издръжки, хонорари, търговия,  занятие, свободна професия, дивиденти от акции и др. подобни. За търговци, занаятчии, свободни професии и др. се декларира доходът, формиран съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане, като за ООД, ЕООД, АД и др.  задължително се посочват и получените дивиденти. Доходът не може да бъде по-малък от дохода, върху който се осигурява собственикът на фирмата. Декларацията следва да съдържа трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. Подписът върху декларацията се поставя пред нотариус и се заверява от него. Когато фирма не извършва дейност, се представя документ от данъчна служба за периода, в който е  спряна дейността. В този случай, ако собственикът на фирмата не работи на друго място, следва да представи документи като безработен - виж  т. 12. Удостоверение за осигурителен доход на събственика на фирмата/управител/, не се приема.

11. Земеделските производители, които реализират доход сезонно (веднъж в годината), посочват половината от реализирания доход от земеделската си продукция от настоящата (предходната) календарна година. Когато доходът е получаван поотделно през изискваните месеци, се посочва по месеци. Представя се документ за регистрация като земеделски производител  и декларация свободен текст с нотариално заверен подпис за размера на получения доход от земеделската продукция. Когато не е реализиран доход от земеделски продукти  се декларира дохода, върху който са внесени осигурителни вноски. За доходи от други дейности се представят съответни документи.

12. За безработни се признават само поддържащите редовна регистрация в бюрата по труда през целия изискван период, включително и през периода, за който е изплатено обезщетение от работодателя и от НОИ (РУСО). Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от работодателя и  от НОИ (РУСО). ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БЕЗРАБОТНИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

13. Нулев брутен доход не се приема. Изключение се допуска  за студентските семейства, когато и двамата съпрузи са записани в редовна форма на обучение.

14. Документи, които не отговарят на условията - не са пълни, не съдържат необходимите реквизити, не обхващат изисквания период и т.н. не се приемат.

15. Декларираният брутен доход подлежи на проверка.

 

Важно!

Служебните бележки или удостоверенията, които студентите представят към молба-декларацията  за стипендия е необходимо да бъдат: с два подписа /касиер-главен счетоводител, счетоводител-президент, счетоводител-управител и т.н/, изходящ номер, печат, адрес  и телефон на фирмата, учреждението, ведомството /мястото от където са издадени служебните бележки/.

 

Клетвени декларации заверени от нотариус - НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

Не се приемат заявления за стипендии без необходимите документи, както и такива, които не отговарят на условията.

 

Брутният доход на семейството за 6-те месеца се дели на 6, за да се изчисли месечния доход и след това се дели на броя на членовете на семейството, за да се изчисли месечния доход на член на семейството.

 

Допълнителни указания:

1/ Членове на семейството на студента по смисъла на постановлението са съпруг/а  и  децата,  ако   е  семеен, а ако не е семеен - баща, майка, непълнолетни братя и сестри, и пълнолетните, ако са учащи се или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или на бащата за член на семейството се счита новия/ата съпруг/а.

2/ В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени от студента и от другите членове на семейството за предходните 6 месеца  доходи от: брутни заплати, включително обезщетения за временна нетрудоспособност, без командировъчните пари на работещите в страна и допълнителните плащания по чл.19, ал.2, т.4 от ЗЗДФЛ;  пенсии, без добавките за чужда помощ на хора с трайни увреждания; обезщетения за безработица и социални помощи; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки, хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора и членовете на неговото семейство по силата на постановлението и ученическите стипендии; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятия; свободни професии; дивиденти от акции и други доходи. Декларираните доходи се удостоверяват със съответните документи.

 

3/ На студентите, докторантите и специализантите - граждани на държавите членки на ЕС и на ЕИП, приети за обучение в държавни висши училища и научни организации у нас по реда на чл. 68, ал.6 от ЗВО, се предоставят стипендии при условията и по реда определени за български граждани.

4/ Висшите училища извършват проверка на не по-малко от 5/100 от подадените документи.

5/ Студенти подали документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението си и дължат връщане на получените суми за стипендия, отпуснати въз основа на документи с фалшиво съдържание.

6/ Студенти, докторанти и специализанти напуснали обучението по собствено желание или отстранени, с изключение поради здравословни причини, дължат връщане на получените суми за стипендия.

7/ Студенти, които са се преместили от една специалност в друга или от едно учебно заведение в друго нямат право на стипендия за учебните години (семестри), които повтарят поради преместването им, ако през съответните години (семестри) са получавали стипендия.

8/ Студенти - чужденци, приети за обучение в Република България по Централно-европейската програма за обмен в университетското образование (СЕЕРУС ІІ), получават месечни стипендии в размер на 135 лв.

 

Срок за подаване на документи:

1. Документи за стипендии по право и чуждестранни студенти

от 24.02.2020 г. до 28.02.2020 г.

2. Документи за стипендии на общо основание/по успех и/или доход/

от 26.02.2020 г.  до 06.03.2020 г.

3. Документи за стипендии за приоритетните професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от ЗВО

от 09.03.2020 г.  до 13.03.2020 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

От 9.30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Моля, спазвайте приемното време!

Системата за подаване на електронно заявление за стипендиите по право, общо основание /успех и/или доход/ ще бъде отворена на 20.02.2020 г.

Системата за подаване на електронно заявление за приоритетни стипендии ще бъде отворена на 06.03.2020 г.

Последна промяна: 2020-06-15