Днес в зала 101 на административната сграда в Община Благоевград се проведе встъпителна пресконференция, която постави началото на проект: "Изследване на противообществени прояви при ученици от 14 до 18 годишна възраст".

Информация за проекта представиха г-жа София Янчева - секретар на Община Благоевград и председател на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Благоевград, проф. Борис Манов - декан на Философския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", проф. Людмил Кръстев - ръководител на катедра "Психология" на ЮЗУ "Неофит Рилски", доц. Иван Кръстев - ръководител на проекта, доц. Жеко Кьосев - координатор на проекта и ас. д-р Десислава Иванова - експерт "Психолог" по проекта.

Проектът предвижда изследване на характеристиките на социалната среда, които са рискови фактори за извършване на противообществени прояви. Главната проектна цел е изучаване спецификата на противообществените прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни лица с оглед тяхната превенция.