Югозападният университет "Неофит Рилски" разширява сътрудничеството по програмата "Еразъм+". Проф. д-р Добринка Чанкова от Правно-историческия факултет осъществи преподавателска мобилност по програмата "Еразъм+" в Çağ University - Мерсин, Турция. Това е един от новите партньори на университета и визитата бе първа.

Работната програма на  проф. Чанкова  включваше лекции,  семинари, срещи и  работа в библиотека. Цикълът лекции на тема "Restorative Justice as a new Paradigm  of  Criminal Justice", включващ и видеофилми, провокира интереса на студентите, тъй като  това  е  иновативна  концепция  за  турската  наказателноправна система.

Лекцията  на  тема  "Potential  of  the ERASMUS+  Program for Student  and Staff Mobility for Bulgaria and Turkey" бе посрещната особено радушно и няколко студенти и докторанти изявиха желание да посетят ЮЗУ "Неофит Рилски" в рамките на програмата, за  да се запознаят  по-подробно с възстановителното правосъдие и с  други  дисциплини от университетската ни програма.

Проведени бяха множество  срещи - с декана на Юридическия факултет  Prof. Dr. Yücel Ertekin, със зам.-декана Prof. Dr. Sami  Doğru, със зам.-декана на Факултета по  икономика и административни науки Prof. Dr.Murat Gülmez, с институционалния Еразъм координатор Gül Kulak, с Assist. Prof. Dr. Ibrahim Inan, Assist. Arif  Somaz  и други  преподаватели от университета. Някои  от  тях  проявиха интерес  да  посетят  Югозападния университет  още през  октомври 2019 г.  за  преподавателска  мобилност. Поканени бяха да представят  статии  в е-сп. "Право, политика,  администрация" и поканата бе приета изключително добре. Постигнато бе споразумение за  уведомяване  за конференции и други дейности от взаимен интерес. Обменена бе работна  документация и литература.