От академичната 2017/2018 г. в Техническия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" ще се обучават студенти по нова магистърска програма - "Автотехническа експертиза".

Кандидатите за обучение по тази програма следва да са придобили ОКС "Бакалавър" или "Магистър" по специалности от професионални направления в област на висше образование 5. Технически науки и по специалност "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество" от Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….

Срок на обучение: 1 година.

Платено обучение.

За контакти:

Виолета Войнова - Секретар на Техническия факултет
Учебен корпус 1, кабинет 604
тел. +359-73-885 162
e-mail: technical@swu.bg