Факултетът по педагогика бе организатор на Седмата международна научна конференция "Съвременното образование - условия, предизвикателства и перспективи". В конференцията  участваха над 100 учени, докторанти и постдокторанти, директори и учители от България, Русия, Северна Македония, Сърбия, Гърция, Хърватия, Израел и Дагестан.

Форумът бе открит от декана на Факултета по педагогика доц. д-р Траян Попкочев. Приветствие към участниците от името на ректорското ръководство отправи заместник-ректорът на Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. д-р Георги Апостолов.

Научният форум обедини усилията на специалисти от различни научни области и школи в изследване на състоянието и предизвикателствата пред съвременното възпитание и образование. Бяха очертани перспективи относно бъдещи предизвикателства и работещи решения в изследователски, социокултурен и педагогически, технологичен и управленски аспект.

В рамките на тридневната конференция в отделните научни секции бяха представени доклади по проблеми, свързани с дидактиката и психологията на висшето образование, иновациите в подготовката и квалификацията на учители и други педагогически специалисти, проблемите на предучилищното и училищното образование, иновативните училища в съвременното образование.

Лектори с пленарни доклади бяха: проф. д-р Соня Петровска и проф. д-р Снежана Йованова - Митковска от Университета "Гоце Делчев", гр. Щип, Република Северна Македония, доц. д-р Тонча Юкич от Сплитския университет, гр. Сплит, Република Хърватия, проф. д.п.н Елена Викторовна Яковлева и проф. д.п.н. Наталия Виталиевна Иванова от Череповецкия държавен университет, гр. Череповец, Русия. Пленарни доклади представиха и доц. д-р Траян Попкочев от Югозападния университет "Неофит Рилски", проф. д.н. Яна Мерджанова, проф. д.н. Сийка Чавдарова - Костова и проф. д.н. Клавдия Сапунджиева от Софийския университет "Св. Климент Охридски". Във форума участваха и представители на Тракийския университет в Стара Загора, Университета в Ниш, Сърбия, Дагестанския държавен педагогически университет, гр. Махачкала, Република Дагестан, както и докторанти от Израел и Гърция.

В тридневната програма на Седмата международна научна конференция "Съвременното образование - условия, предизвикателства и перспективи" наред с пленарните и секционните заседания бяха реализирани и два уъркшопа, свързани с креативността в университетското преподаване  с водещи модератори доц. д-р Гергана Дянкова и доц. д-р Веска Гювийска. В заключителния ден на конференцията се проведе и кръгла маса на тема "Културата, науката и образованието в отговор на предизвикателствата в съвременния свят ", ръководена от декана на Факултета по педагогика доц. д-р Траян Попкочев. Научният форум се проведе със съдействието на Фонд "Научни изследвания".