Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и практика по програма "Еразъм+" за учебната 2018/2019 г. в чуждестранни университети.

Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК.

Срокът за кандидатстване е 25 септември - 15 октомври (вкл.) 2018 г. Студентите и докторантите подават заявление за участие, адресирано до Декана на съответния факултет.

Събеседванията с кандидатите ще се проведат по факултети от назначени със заповед на декана факултетски комисии.

Периодът за провеждане на събеседванията 16 октомври - 19 октомври (вкл.)

Времева рамка на дейностите по програма "Еразъм+"

ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД

Подаване на заявление за участие в студентска мобилност  /адресира се до Декана/

25.09 - 15.10.2018 г.

Провеждане на интервю/събеседване на чужд език с кандидатите за участие в мобилност

16.10 - 19.10.2018 г.

Инструктаж на селектираните за участие в мобилност студенти и докторанти

23.10 и/или 24.10.2018 г., 10:00 ч., Заседателна зала на Ректората

Кой може да кандидатства?

Всички действащи студенти и докторанти в Югозападния университет "Неофит Рилски", които отговарят на следните критерии:

  • Български гражданин или постоянно  пребиваващ  чужденец.
  • Към датата на заминаване студентът да е завършил минимум два семестъра от обучението си.
  • Студентът да има среден успех от минимум 4.50 от всички предходни семестри.

Каква е процедурата?

  • Подава се молба до Декана на факултета за участие в програма Еразъм+
  • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред Факултетската "Еразъм+" комисия.
  • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично.
  • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за апликиране в чуждестранните университети.

За информация и въпроси:

Отдел "Международни образователни програми и сътрудничество", каб. 107, Ректорат
e-mail: stanislav_grozdanov@swu.bg
тел: 0886 62 79 04
За актуална информация харесайте нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/erasmusswu/