Проект BIO2CAREс бюджет 1 093 111,60 евро, стартира успешно с основна цел да подобри ефикасността на мерките за опазване на биоразнообразието в защитените територии, чрез въвеждането на нова иновативна технология за управление.

От 14 до 16 ноември 2017 г. в гръцкия град Хрисуполи, община Нестос успешно се проведе първата среща на комитета за управление на проект BIO2CARE/ "Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие", финансиран по програмата за Европейско териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция - България 2014-2020", с Договор за субсидия № B2.6d.08. Срещата се проведе в заседателната зала на Община Нестос и бе едновременно официално начало на проекта и първа среща на управителния комитет.

В събитието взеха участие представители на водещия партньор на проекта - Тракийският университет "Демокрит" - гр. Ксанти и на партниращите организации по проекта: от гръцка страна Съветът за управление на делтата на река Нестос и езерата Вистонида-Исмарида, община Нестос, Природонаучният музей Гуландрис/ Гръцкият център "Биотоп на влажните зони", Националната конфедерация на хората с увреждания, клон Северна Гърция, а от българска - Регионалната инспекция по околна среда и водите - Благоевград, Дирекция "Национален парк Рила", Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград и Пиринският туристически форум. Екипът за изпълнение на проект BIO2CARE обединява общо девет научни, изследователски, неправителствени и публични организации с признат авторитет, които обединяват експертни знания и опит при наблюдението и опазването на биоразнообразието и администрирането на защитени територии.

Ръководителят на проекта д‐р Георгиус Гайдаджис, директор на лабораторията по мениджмънт на околната среда и индустриална екология към университета "Демокрит", подчерта, че партньорите по проекта обединяват усилията си за реализиране на общата цел - засилване на управленския капацитет на защитените територии, чрез нова иновативна методология, чрез реализирането на следните дейности: Оценка на състоянието на околната среда и антропогенното натоварване на териториите, на които ще се извършват дейностите планирани за изпълнение; Прилагане на нова иновативна технология за изчисляване на поемната способност на защитените територии; Изграждане на мрежа за наблюдение и предотвратяване на нелегални дейности; Създаване на софтуерен продукт за подобряване на управленския капацитет на защитените територии и публикуване на доклад с препоръки за прилагането на добри практики при управлението на защитените територии.В контекста на изложеното по‐горе всички участващи партньори се ангажираха да приложат своите професионални умения и възможности, както и да работят през следващите 24 месеца за успешното изпълнение и постигане целите на проекта. Чрез работата си участниците в проекта се надяват да създадат един краен продукт, който да бъде в съответствие с европейските, националните и регионални приоритети в областта на опазването на биоразнообразието.

ЮЗУ "Неофит Рилски" чрез катедрата по "География, екология и опазване на околната среда" е един от ключовите участници в проекта и ще допринесе за успешното изпълнение и постигане на основните цели на проекта със своя научен и изследователски потенциал в областта на природните науки и опазването на биологичното разнообразие. Основните дейности, за които е отговорен Югозападният университет на първо място са свързани с оценка на текущото състояние на околната среда и нивото на антропогенното натоварване на територията на водосборния басейн на река Благоевградска Бистрица. На второ място ЮЗУ "Неофит Рилски" ще допринесе в значителна степен и за изработването на методологическата рамка и прилагането на иновативната технология за устойчиво развитие и подобряване управленския капацитет на защитените територии.