1. ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

1.1. МЕЖДУ ПРОГРАМНИ ДЪРЖАВИ - ОБЩО ТРИ МЕСТА В:

Университет "Мария Кюри-Склодовска" в Люблин, Полша (социология);

Университет в Уелва, Испания (психология);

Университет "Комплутенсе" в Мадрид, Испания (философия);

Университет "Николай Коперник" в Торун, Полша (социология, психология, философия и политология)

Държавен университет в Тетово, Македония (философия и политология)

Университет в Кадиз, Испания (психология)

Университет  "Г.Д. Анунцио" в Киети-Пескара, Италия (социология, психология, философия и политология)

Университет в Лунд, Швеция (социология);

Свободен университет в Брюксел, Белгия (за ОКС "Бакалавър" и "Магистър" - социология и психология)

1.2. МЕЖДУ ПРОГРАМНИ И ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ - ОБЩО ТРИ МЕСТА В:

Университет "Александър Джувани" в Елбасан, Албания (социология, философия и политология)

Право да кандидатстват имат редовни, задочни и свободни докторанти (без Свободен университет в Брюксел), студенти от магистърска програма и от бакалавърска програма - 4, 3 и 2 курс (редовно и задочно обучение), които отговарят на следните условия:

  1. Да са български граждани, или имат статут на постоянно пребиваващи чужденци в България.
  2. Общата продължителност на мобилността (независимо дали е само мобилност с цел обучение, или е съчетана мобилност с цел обучение и с цел практика) не може да надвишава 12 месеца в една образователно-квалификационна степен.
  3. Да са записани действащи студенти в бакалавърска, магистърска или докторска степен на обучение, независимо от формата (редовна/ задочна).
  4. Да са завършили успешно първите два семестъра (първи курс) на следването си в ОКС "Бакалавър". Студентите в първи курс на ОКС "Магистър" имат право да кандидатстват.
  5. Да имат минимален успех от обучението "Много добър". За бакалаври се взима средния успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани магистри се взима средния успех от следването от бакалавърската степен и дипломната защита/ държавния изпит. За докторанти се взима среден успех от приемните изпити.
  6. Да владеят английски език (или езика на обучение в съответния университет) на минимално ниво B2 (много добър).

 

 

  1. ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ

 

2.1. МЕЖДУ ПРОГРАМНИ ДЪРЖАВИ - ОБЩО ДВЕ МЕСТА В:

 

Университет "Мария Кюри-Склодовска" в Люблин, Полша (социология);

Университет в Уелва, Испания (психология);

Университет "Комплутенсе" в Мадрид, Испания (философия);

Университет "Николай Коперник" в Торун, Полша (социология, психология, философия и политология);

Държавен университет в Тетово, Македония (философия и политология)

Свободен университет в Брюксел, Белгия (социология и психология);

Университет в Кадиз, Испания (психология)

Университет  "Г.Д. Анунцио" в Киети-Пескара, Италия (социология, психология, философия и политология)

2.2. МЕЖДУ ПРОГРАМНИ И ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ - ОБЩО ЕДНО МЯСТО В:

Университет "Александър Джувани" в Елбасан, Албания (социология, философия и политология)

Право да кандидатстват имат щатни и хонорувани преподаватели, които владеят английски език (или езика на преподаване в съответния университет). Един преподавател има право на една преподавателска мобилност за академична година.

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ МОЛБА, В КОЯТО ДА ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ ОТГОВАРЯТ НА ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА КОНКУРСА ДО ДЕКАНА НА ФИЛОСОФСКИЯ ФАКУЛТЕТ НАЙ-КЪСНО ДО 6 ОКТОМВРИ  2017 Г. (ПЕТЪК) В КАБИНЕТ 485 ИЛИ НА E-MAIL: FILOSOFSKI@SWU.BG.

 

С КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И СЪБЕСЕДВАНЕ НА 10 ОКТОМВРИ 2017 г. (ВТОРНИК) ОТ 13.30 ч. В КАБИНЕТ 305, ЕТ.3, УЧЕБЕН КОРПУС 1 НА ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ".

 

КРАЕН СРОК: 6 ОКТОМВРИ  2017 г. (ПЕТЪК)!!!