В Югозападния университет "Неофит Рилски" стартира проект "Изграждане на дигитален ромски архив за Югозападна България -демократична публичност чрез право на история", подкрепен от фондация "Отворено общество", София, по програма "Студентски иновации". Ръководител на проекта е доц. Анастасия Пашова. В него участват преподаватели от Правно-историческия факултет и от Филологическия факултет.

Проектът цели да направи видими за обществото историята на общността, нейното участие в социалния, културния, икономическия и политическия живот, да очертае политиките на държавата към ромската общност в различни исторически периоди. В дейностите по проекта ще участват обучени студенти роми, както и техни колеги социолози, педагози и архивисти, които съвместно ще създадат дигитален архив с документи, жизнени истории, визуални материали и други его-документи. Предвидени са архивни проучвания за историята на ромите в Югозападна България, както и теренни проучвания за събиране на устни автобиографични интервюта. Проектът ще доведе до преодоляване на негативните предразсъдъци към ромите, ще повиши квалификацията и образователния интерес на ромските студенти в Югозападния университет, както и на самооценката на ромската общност като цялост.